Jump to content
Guli

Śląsk Wrocław

Recommended Posts

Jutro mija dokładnie 30 lat, kiedy Wojskowi zapewnili sobie pierwszy i jak na razie jedyny tytuł Mistrza Polski. Pokonali wtedy na wyjeździe ROW Rybnik 2-1.

Na meczu z Polonia Bytom będzie skromna uroczystość upamiętniająca te piękne chwile. Swoja obecność potwierdziło kilka legend wrocławskiego klubu z tamtych lat.

Share this post


Link to post

Fook, prawdopodobnie nie dam rady pojecha? na sobotni mecz :| Szkoda. Maj? si? pojawi? m.in. Kopycki, Gar?owski (Ireneusz), Nocko, Kwiatkowski i trener ?muda...

 

BTW - rok 2007 to nie tylko trzydziesta rocznica pi?karskiego mistrzostwa Polski dla ?l?ska, ale i 30 rocznica potrójnego triumfu dru?yn ?l?ska w najpopularniejszych grach zespo?owych - w 1977 r. mistrzostwo Polski zdobyli bowiem tak?e pi?karze r?czni i koszykarze. ZTCW, ?aden inny klub w Polsce nie mo?e pochwali? si? podobnym wyczynem swoich sportowców...

Share this post


Link to post

a dzi? ?l?sk pokona? Poloni? Bytom 2:0 po bramkach Szewczuka i Wana. Bramek nie widzia?em, ale jak gdzie? wykukam, to wrzuc?.

WKS ?l?sk!!!

Share this post


Link to post
a dzi? ?l?sk pokona? Poloni? Bytom 2:0 po bramkach Szewczuka i Wana. Bramek nie widzia?em, ale jak gdzie? wykukam, to wrzuc?.

WKS ?l?sk!!!

 

szkoda tylko ?e Lechia nie potrafi?a wykorzysta? waszego prezentu :/ ale za ogranie Polonii gratuluje :D

Share this post


Link to post

?l?sk w ostatnich dniach zacz?? testowanie dru?yn z czo?ówki. Po Polonii z Warszawy przysz?a pora na jej imienniczk? z Bytomia. W obu przypadkach ?l?sk by? zdecydowanie lepszym zespo?em, a w przypadku spotkania z "Czarnymi Koszulami" zabrak?o odrobiny szcz??cia (Szewczukowi, Dudkowi czy Rudolfowi). Ciesz? kolejne trzy punkty, ale marzenia o ekstraklasie trzeba zapewne od?o?y? na kolejny rok. Szkoda, bo druga liga dawno nie by?a tak przeci?tna jak w ostatnich dwóch latach. Ale skoro przegrywa si? z ?om?? czy Janikowem...

 

W ?rod? do Wrocka przyje?d?a Jagiellonia, w sobot? WKS jedzie do Sosnowca. Ka?dy punkt w tych spotkaniach b?dzie dobrym rezultatem i mam nadziej?, ?e Twierdza Wroc?aw znów nie padnie... ;]

Share this post


Link to post

Ale mamy 40 punktów!!! :D . (?urek zapowiada? 40 punktów w rundzie, w?a?nie wczoraj jest 40, w sezonie, ale zawsze co?...)

 

Mecz...tradycyjnie widzia?em ile widzia?em, ale co dzia?o po meczu...

 

Idzie sobie m?ody Mazur (prezes, ma 26 (?) lat) no to my z tekstem:

 

- A prezes prezesów na bankiet nie zaprosi?

- No chod?cie, ?mia?o

 

Poszli?my do tych pi?karzy, którzy zdobywali majstra w 1977 roku. Przez mój organizm przetoczy?y si? hektolitry piwa i troch? wódki. By?y chóralne ?piewy "Mistrz! Mistrz! WKS" i oczywi?cie inne piosenki, pochlali?my mniej wi?cej do 4 rano, po czym udali?my si? na Rynek w celu skonsumowania jakiej? knyszy.

 

Wbijamy do lokalu, gdzie kolesie sprzedaj? i nagle:

 

- Saaaaaaszka! Znowu ty?

 

Trzeba powiedzie?, ?e z Paw?em Sasinem ju? gadali?my po meczu na stadionie, ogólnie by?o pozytywnie. Dosta? knysz? i zapiekanki za friko po czym si? ulotni?, niestety na Jadze go nie b?dzie, w poniedzia?ek wraca do Kielc.

 

By?o przekozacko...dajce wody...

**************

W dniu 18-tego maja 2007, w roku wspania?ego jubileuszu 60-lecia Wojskowego Klubu Sportowego „?L?SK” oraz 30 lat po zdobyciu przez zawodników sekcji pi?ki no?nej historycznego Mistrzostwa Polski, w obecno?ci Pana Zbigniewa Korzeniowskiego- Doradcy Prezydenta Wroc?awia ds. Sportu oraz Pana Andrzeja Mazura- w?a?ciciela WKS ?l?sk Wroc?aw SA zosta?a podpisana umowa licencyjna pomi?dzy Wojskowym Klubem Sportowym „?L?SK”, reprezentowanym przez Dyrektora Zarz?du Pana Janusza Pilcha, a WKS ?l?sk Wroc?aw SA, reprezentowanym przez Prezesa Zarz?du Pana Piotra Mazura.

Na mocy niniejszej umowy Spó?ka WKS ?l?sk Wroc?aw SA powraca do god?a i znaku s?owno-graficznego b?d?cego od 60 lat elementem rozpoznawczym najbardziej utytu?owanego wroc?awskiego klubu sportowego, z którego dzia?alno?ci? zwi?zane s? najwspanialsze prze?ycia kibiców z Dolnego ?l?ska jak i ca?ego kraju. 

W obliczu zbli?aj?cych si? znacz?cych zmian i w perspektywie lepszej przysz?o?ci pi?ki no?nej we Wroc?awiu Zarz?d Spó?ki WKS ?l?sk Wroc?aw SA chce w ten sposób trwale nawi?za? do tradycji, która dla wielu Wroc?awian a w szczególno?ci dla kibiców z naszego regionu jest najwi?ksz? warto?ci? i kojarzy si? z wieloma niezapomnianymi sukcesami i prze?yciami sportowymi, które na sta?e wpisa?y si? w karty historii polskiego sportu. 

Aktualne dzia?ania Spó?ki stanowi? wyraz szacunku dla osi?gni?? sportowców i kibiców Wojskowego Klubu Sportowego „?l?sk” , z którego to struktur Spó?ka zosta?a wyodr?bniona i którego sukcesów jest dumnym spadkobierc?. 

 Ze sportowym pozdrowieniem. 
Piotr Mazur
Prezes Zarz?du 
WKS ?l?sk Wroc?aw SA

 

Za to Piorek ma u mnie mega zajebistego plusa. Powrót do korzeni!!!

Share this post


Link to post

Tak. Za powrót do historycznego herbu nale?? si? m?odemu Mazurowi podzi?kowania. Innym si? nie chcia?o rozmawia? z Pilchem i Wojskowym Klubem Sportowym...

 

A oto i rzeczony herb.

Share this post


Link to post

?l?sk Wroc?aw - Jagiellonia Bia?ystok, godz. 17:15, s?dzia: Mariusz ?ak (Sosnowiec).

 

A liniowi z Gda?ska i Bytomia, no i techniczny z Warszawy. Troch? g?upio im to wysz?o.

Share this post


Link to post

Mecz na remis 0-0. Lekka przewaga Jagi, ale ?l?sk mia? gro?ne kontry.

 

Problemy kibiców z Bia?egostoku z ochron?, która wpuszcza ich na mecz pojedynczo, wi?c my ?piewamy "Pi?ka no?na dla kibiców", go?cie bij? brawo. Po meczu inne atrakcje, ale to ju? nie w tym temacie...

Share this post


Link to post
Pi?ka no?na. Prezydent Wroc?awia Rafa? Dutkiewicz i w?a?ciciel ?l?ska Andrzej Mazur parafowali wczoraj umow? na mocy której miasto przejmuje pi?karsk? spó?k?. Wszelkie decyzje personale zapadn? w przysz?ym tygodniu

Od decyzji Rady Miasta Wroc?awia o zaanga?owanie si? w pi?karski ?l?sk min??o ponad miesi?c. Micha? Janicki, dyrektor departamentu spraw spo?ecznych w urz?dzie miejskim, zaraz po g?osowaniu rady nad projektem zapowiada?, ?e po d?ugim majowym weekendzie b?dzie znany ju? nowy prezes klubu. Pó?niej miano powo?a? dyrektora sportowego, który by?by odpowiedzialny mi?dzy innymi za transfery zawodników. Wszelkie plany by?y realizowane z pewnym opó?nieniem i kibice mogli odnie?? wra?enie, ?e przedsi?wzi?cie utkn??o w miejscu. Pojawi?y si? nawet informacje, ?e mi?dzy miastem a Andrzejem Mazurem, w?a?cicielem ?l?ska, dosz?o do nieporozumie? i st?d to opó?nienie.

 

- Ca?y czas jeste?my w kontakcie z miastem i sprawy id? w dobrym kierunku - uspokaja Andrzej Mazur.

 

Rzeczywi?cie, podczas czwartkowego spotkania prezydenta Wroc?awia Rafa?a Dutkiewicza z Andrzejem Mazurem parafowano umow? o przej?ciu przez miasto pi?karskiego ?l?ska.

 

- Czekamy teraz na zarejestrowanie zmian w statucie spó?ki przez s?d. Wszystkie papiery z?o?yli?my drugiego maja i wkrótce powinni?my dosta? decyzj?. To praktycznie tylko formalno??, ale niezb?dna do podj?cia dalszych dzia?a? - wyja?nia Andrzej Mazur.

 

Kolejnym krokiem po decyzji s?du b?dzie zwo?anie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które wy?oni nowe w?adze klubu. Akcjonariusze powinni si? spotka? w ci?gu dwóch tygodni po zarejestrowaniu zmian w statucie spó?ki. - Tak, wiem, ?e nie mamy czasu i ka?dy dzie? jest wa?ny, ale pewnych spraw si? nie da przyspieszy?. S?dz?, ?e po decyzji s?du ju? wszystko pójdzie szybko - podkre?la Mazur.

 

Micha? Janicki dodaje: - W przysz?ym tygodniu wszystko powinno by? zako?czone. Zostanie wybrany nowy prezes, a za tym pójd? kolejne decyzje personalne, dotycz?ce przede wszystkim trenera.

 

Czas, niestety, dzia?a na niekorzy?? ?l?ska. Sezon w drugiej lidze ko?czy si? 9 czerwca, a nowe rozgrywki zostan? zainaugurowane pod koniec lipca. Czasu na to, aby nowy trener dobrze przygotowa? go do sezonu, jest ma?o. Jest praktycznie przes?dzone, ?e mimo dobrych ostatnio wyników ?l?ska Jan ?urek z ko?cem czerwca po?egna si? z dru?yn? z Oporowskiej. Jego miejsce najprawdopodobniej zajmie Ryszard Tarasiewicz.

 

- Ode pewnego czasu nikt si? ze mn? nie kontaktowa? ani z klubu, ani z miasta - stwierdza jednak Tarasiewicz. - Ca?y czas jestem w Bia?ymstoku i czekam na ewentualny telefon. Do Wroc?awia przyjad?, jak ju? b?d? móg? porozmawia? o szczegó?ach mojej pracy w ?l?sku, bo wcze?niej nie ma po co. Na pewno im szybciej zapadn? konkretne decyzje, tym lepiej. Inaczej niezale?nie, kto zostanie trenerem, czy ja, czy kto? inny, b?dzie mia? ma?o czasu na przygotowanie zespo?u do sezonu - stwierdza Tarasiewicz.

 

- Chcemy, aby zespó? obj?? Ryszard Tarasiewicz. Ale do momentu prawnego przej?cia spó?ki miasto nie mo?e sk?ada? nikomu konkretnych propozycji, gdy? jeszcze do ko?ca nie jeste?my w?a?cicielem klubu. Uczynimy to w przysz?ym tygodniu - podkre?la Micha? Janicki.

 

Niezwykle istotn? kwesti? s? tak?e transfery. Je?eli ?l?sk chce w przysz?ym sezonie odegra? znacz?ca rol? w walce o awans do ekstraklasy, potrzebne s? wzmocnienia. Nie trzeba sprowadza? tak wielu pi?karzy, jak w przerwie zimowej, ale trzech, czterech solidnych graczy na pewno si? przyda. Chodzi g?ównie o wzmocnienie si?y ataku ?l?ska. O transferach na razie jednak nikt w klubie nie mówi, bowiem wszyscy czekaj? na nowe w?adze.

 

- Kluby na pewno ju? si? rozgl?daj? i prowadz? rozmowy z zawodnikami. Im szybciej si? rozstrzygnie sprawa zaanga?owania miasta w ?l?sk, tym lepiej dla zespo?u - ko?czy Ryszard Tarasiewicz.

 

Na korzy?? ?l?sk mo?e natomiast zadzia?a? niewyja?niona sytuacja, kto ostatecznie zagra w przysz?ym sezonie w ekstraklasie. Z drugiej ligi awansuj? cztery dru?yny. Z tym, ?e ca?y czas istnieje prawdopodobie?stwo, ?e Polski Zwi?zek Pi?ki No?nej ukarze kolejne kluby degradacj? za afer? korupcyjn?, a jeszcze inne mog? nie dosta? licencji na gr? w pierwszej lidze. Tym samym nie jest wykluczone, ?e przy korzystnym zbiegu okoliczno?ci ?l?sk jeszcze mo?e awansowa? w tym sezonie. Obecny w?a?ciciel klubu Andrzej Mazur liczy na taki scenariusz.

Odnios? si? do dwóch kwestii - trenera i awansu w tym sezonie.

 

Tara?, cho? niesamowicie go szanuj? i ceni? za to, co zrobi? dla ?l?ska, ostatnio zaczyna troszeczk? przesadza? z gwiazdorowaniem. Wychodzi z za?o?enia, ?e teraz klub powinien na kolanach przyj?? do niego i prosi? o powrót. To chyba nie tak panie Ryszardzie. Zrobi? pan dla ?l?ska wiele, ale ostatnie miesi?ce pokazuj?, ?e nawet dysponuj?c bardzo mocn? ekip? i pracuj?c w stabilnym klubie mia? pana problemy z uzyskaniem odpowiednich wyników....

 

Co do awansu i s?ów Mazura seniora, ?e jeszcze w tym sezonie mo?liwy jest awans po kolejnych degradacjach, mam do powiedzenia jedno - szansa na awans by?a, ale pomys?y z zatrudnianiem Kubika (i jego wynalazków typu Chrobot czy Zygier) oraz ?urka (oraz eskadry "ch?am" z Wo?niakiem na czele) sprawi?, ?e o awansie mogli?my zapomnie?. Mia?o by? 40 punktów w rundzie wiosennej, jest 40 punktów przekroju ca?ego sezonu...

Share this post


Link to post

Wczoraj ?l?sk zremisowa? w Sosnowcu z Zag??biem 1-1. Jako, ?e ogl?da?em mecz od 2-iej po?owy, to tylko o niej si? wypowiem.

 

By?o to chyba najlepsze spotkanie wyjazdowe w tym sezonie naszej dru?yny (mam ich sporo zaliczonych, wi?c raczej wiem o czym mówi?). Grali?my z pomys?em, na szpicy Ulatowski wspomagany przez Moralesa na AMC z tego co by?o wida? z sektora go?ci.

 

Prowadzili?my 0-1 i wtedy Zag??bie znaj?c wynik meczu Mied? - Polonia Warszawa (4-0), przyciesn??a, czego efektem by?a bramka dla nich na 1-1. Ogólnie sprawiedliwy remis, 2 szanse Ulatowskiego, ale fatalnie skiksowa?, Zag??bie te? kilka sznas mia?o, ale na posterunku by? Janukiewicz.

 

Wreszczie obrona gra tak jak od niej tego si? oczekuje. Pewnie, solidnie, bez nerwów, no mo?e za wyj?tkiem Kaczorowskiego. Neistety, pan reprezentant chyba powinien dac sobie spokój bo jest tragicznie s?aby, chocia? z drugiej strony przeplata dobre mecze s?abymi...

 

Na sektorze 210 osób, w tym 3 z Gda?ska , po meczu oczywi?cie balety we Wrocku ;)

Share this post


Link to post

Kr??? s?uchy, ?e do ?l?ska ma wróci? Pawe? Sasin, który ma problemy w Kielcach (rzekome przesuni?cie do rezerw). Imho by?oby to zajebiste wzmocnienie, potrzeba nam zawodnika z workrate 38 w skali 20-stopniowej.

Share this post


Link to post

My?l?, ?e Sasza w przypadku, gdy w Koronie przestanie by? potrzebny, b?dzie mia? ca?kiem sporo ofert z klubów pierwszoligowych i przyci?gn?? go do drugoligowego ?l?ska mo?e by? trudno. Nawet zwa?ywszy na to, jak? sympati? Pawe? darzy WKS i jak ch?tnie pojawia si? we Wroc?awiu (czy to na Oporowskiej, czy to w którym? z nocnych lokali) ;]

Share this post


Link to post
W nowym sezonie bud?et pi?karskiego ?l?ska Wroc?aw ma wynosi? oko?o sze?ciu milionów z?otych. Wszystko po to, aby zbudowa? zespó?, który b?dzie walczy? o awans do ekstraklasy

 

Umowa pomi?dzy obecnym w?a?cicielem spó?ki Andrzejem Mazurem a miastem o przej?ciu klubu zosta?a parafowana w minionym tygodniu. Oficjalnie miasto zostanie wi?kszo?ciowym w?a?cicielem SSA ?l?sk w momencie, gdy statut b?dzie zarejestrowane przez s?d. Wszystko wskazuje, ?e stanie si? to w ci?gu najbli?szych dni. Natychmiast po s?dowej rejestracji zostanie zwo?ane walne zgromadzenie akcjonariuszy, które wybierze now? rad? nadzorcz?, a ta mianuje prezesa zarz?du.

 

Przedstawiciele miasta maj? wytypowanych dwóch kandydatów na prezesa - najpowa?niejszym jest Antoni Kordos, wspó?pracuj?cy z wroc?awskim biznesmenem Józefem Pilchem. Nazwisko drugiego kandydata jest ukrywane w tajemnicy.

 

To w?a?nie nowy prezes klubu ma oficjalnie z?o?y? propozycj? pracy Ryszardowi Tarasiewiczowi, który w nowym sezonie najprawdopodobniej poprowadzi dru?yn? ?l?ska. Tarasiewicz na razie przebywa w Bia?ymstoku, gdzie przez wi?ksz? cz??? sezonu prowadzi? miejscow? Jagielloni?. Propozycja pracy w ?l?sku Tarasiewiczowi zostanie z?o?ona na pewno. Pozostaje tylko w?tpliwo??, czy przyjmie warunki, jakie zostan? mu zaoferowane. Ale w tej kwestii raczej wielkie rozbie?no?ci nie powinny si? pojawi?. Praktycznie ?adnych szans na dalsz? prac? we Wroc?awiu nie ma obecny szkoleniowiec Jan ?urek. Jego kontrakt z wroc?awskim klubem wygasa 30 czerwca.

 

W?adze Wroc?awia chc? stworzy? - stosunkowo wysoki jak na polskie drugoligowe warunki - bud?et. Ma on wynosi? oko?o sze?ciu milionów z?otych. Dwa miliony przeka?e miasto, a trzy inwestorzy i sponsorzy. Od pewnego czasu prowadzone s? rozmowy z firmami, które mog? zainwestowa? w dru?yn? pi?karsk?. Poza tym przedstawiciele miasta wierz?, ?e zdecydowanie wzrosn? dochody ze sprzeda?y biletów, pami?tek klubowych oraz us?ug gastronomicznych na stadionie. Z tej dzia?alno?ci (oraz sprzeda?y biletów) licz? na pozyskanie miliona. Taki bud?et pozwoli my?le? realnie o walce ?l?ska o awans do I ligi. Tym bardziej ?e na wzmocnienia zespo?u przed sezonem ma by? przekazane oko?o miliona z?otych. Na razie trudno spekulowa?, kim wroc?awianie b?d? chcieli si? wzmocni?, ale z nieoficjalnych rozmów wynika, ?e poszukiwany b?dzie przede wszystkim bramkostrzelny napastnik. Bardzo prawdopodobne, ?e ?l?sk sprowadzi te? bramkarza, gdy? Rados?aw Janukiewicz po sezonie mo?e zosta? definitywnie sprzedany.

 

W tym sezonie awans do ekstraklasy zapewni? sobie ju? Ruch Chorzów, który mia? bud?et nie wi?kszy ni? 4 mln z?. Wi?kszy, si?gaj?cy 4,5-5 mln z?, zbudowano w Zag??biu Sosnowiec, a wi?c kolejnym klubie b?d?cym blisko awansu do I ligi. Nieoficjalnie mówi si?, ?e najwi?ksze bud?ety w II lidze maj? Polonia Warszawa i Jagiellonia Bia?ystok - przekraczaj?ce 6 mln. Jagiellonia ma ogromne szanse na gr? w ekstraklasie, a Polonia raczej definitywnie zaprzepa?ci?a je w ostatniej kolejce, gdy niespodziewanie przegra?a w Legnicy z Miedzi? a? 0:4.

Odej?cie Radka w sumie nie wydaje si? by? nieuniknione, a w przypadku awansu do ekstraklasy cena za tego gracza znacznie mo?e wzrosn??, wi?c dziwi? si?, ?e zamiast negocjowa? nowy kontrakt z "Trollem" my?li si? o jego sprzeda?y.

 

A bramkostrzelny napastnik jest jak najbardziej potrzebny i tu liczy?em, ?e dzia?acze postaraj? si? powalczy? o Kamila Witkowskiego z Polkowic. W takim tempie przejmowania klubu przez miasto, wyboru nowego prezesa oraz decyzji co do obsady stanowiska trenera, to dawno b?dzie "po ptokach" i Witkowski podpisze kontrakt z innym klubem. Zw?aszcza, ?e ofert mu nie brakuje...

Share this post


Link to post

Jak dla mnie "Pyra" czyli Wojtek Kaczmarek z miejsca mo?e zast?pi? Janukiewicza. Przyda?by si? kolejny ma?olat, ?eby móg? sie szlifowa?. Trojan, D?browski? Zobaczymy

 

Co do prezesa...szkoda mi Piotrka Mazura, bo naprawd? konkretny go?ciu z niego, mo?na si? dogada?, pi?em z nim browar i mówi? mu per 'ty', ale to osobista refleksja :D

 

Nowy prezes, nowe ustalenia, nowi ludzie...zobaczymy jak b?dzie.

 

Nowy bud?et robi wra?enie, co do nowego napastnika to absolutnie sie zgadzam. Witkowski? W sumie go?ciu z Dolnego ?l?ska, ale imho bli?ej mu do Lubina :/. Polecam Opowie?? o afryka?skim pi?karzu tak dla rozrywki...

Share this post


Link to post

No i sezon się zakończył. 3-0 do tyłu z Piastem Gliwice. Jedno zwycięstwo wyjazdowe w sezonie...brak słów.

 

Dzisiaj a w zasadzie już wczoraj czarnoskóry zawodnik Śląska pokazywał nam "fucki". Powiem delikatnie. Niech wraca tam skąd przyjechał. Płakać nie bedę

Share this post


Link to post
Wrocław sponsorem piłkarskiego Śląska

 

art 2007-06-13, ostatnia aktualizacja 2007-06-13 15:27

 

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i prezes piłkarskiego Śląska Piotr Mazur podpisali dziś umowę sponsorską, na mocy której miasto przekazuje klubowi dwa miliony złotych.

 

 

W ciągu kilku kolejnych dni zostanie podpisana kolejna umowa - tym razem inwestorska. Dzięki temu miasto stanie się właścicielem niemal 70 procent akcji w Sportowej Spółce Akcyjnej Śląsk Wrocław. Oficjalne przejęcie udziałów na razie jest niemożliwe, gdyż sąd nie zarejestrował jeszcze nowego statutu spółki.

 

Prezydent Dutkiewicz przedstawił dziennikarzom kandydata na nowego prezesa zarządu klubu. Jest nim Antoni Kordos. Oficjalnie jego nominację ma zatwierdzić rada nadzorcza, które będzie powołana w czwartek.

 

Do końca tygodnia będzie wiadomo, kto ostatecznie zostanie nowym trenerem piłkarzy Śląska. Prezydent Dutkiewicz powiedział, że jest pięciu kandydatów na to stanowisko. Najprawdopodobniej szkoleniowcem zostanie Ryszard Tarasiewicz, a jego asystentem Grzegorz Kowalski.

 

 

Źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław

 

Mam nadzieję, że będą jakieś dobre wzmocnienia, bo bez tego nie awansuje się do OrangeEkstraklasy

Share this post


Link to post
To może być wydarzenie sporego kalibru. Radosław Janukiewicz, bramkarz Śląska Wrocław, otrzymał z Hiszpanii zaproszenie na testy do jednego z tamtych pierwszoligowców.

Na razie nazwa klubu pozostaje tajemnicą. Wiadomo tylko, że Janukiewicz do Hiszpanii wybiera się pod koniec miesiąca.

 

Więcej w "Sporcie".

 

Hmmm niech Radek spierdziela i nie wraca*

 

* - Jest to już chyba ostatni moment, aby rozwinąć swoje skrzydła, a talent ma niesamowity. Mam nadzieję, że tam gdzie pojedzie to się załapie i Śląsk go puści bez problemów.

Share this post


Link to post

Śląsk go raczej puści bez mrugnięcia okiem. Chłopakowi to się po prostu należy. Za to "męczenie" się w III i II lidze. Inna bajka, że Wojtek Kaczmarek udowodnił, iż na drugoligowym poziomie bramkarzem jest na pewno...

Share this post


Link to post

I dlatego strata po odejściu Janukiewicza, mimo, że IMO to jeden z najlepszych polskich bramkarzy, nie będzie bardzo mocno odczuwalna, przynajmniej w zbliżającym się sezonie, w którym jeszcze Śląsk będzie grał w drugiej lidze. Potem wypadki mogą się potoczyć różnie, ale przynajmniej Radek będzie miał szansę realizować swój potencjał, bo w Śląsku nie mógł na to liczyć.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...