Skocz do zawartości
Spoxik

Górnik Zabrze

Rekomendowane odpowiedzi

Super kolejny polski klub b?dzie mia? powa?nego inwestora, dzi?ki czemu liga b?dzie ciekawsza, no i poziom powinien si? podnie??.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Allianz chce sponsorowa? Górnika, by budowa? dobry wizerunek firmy w regionie. - Mamy na ?l?sku sporo przedstawicielstw, solidny rynek klientów indywidualnych. ubezpieczamy te? górnictwo. Nic dziwnego, ?e zale?y nam na sponsorowaniu Górnika - wyja?nia Arkadiusz Baran, rzecznik Allianz Polska.

Troch? to zaczyna przypomina? wej?cie ITI do Legii ale jak to si? sko?czy?o ka?dy wie, wi?c warto poczeka? jeszcze te 2-3 dni :)

Ale po tych s?owach rzecznika firmy nie mam w?tpliwo?ci, ?e Allianz ju? od pocz?tku czerwca b?dzie sponsorem i udzia?owcem Górnika. Skoro ju? teraz menad?er Hetma?ski rozmawia z Tomaszem Hajto, rozwi?zuje umowy starszych zawodników, prowadzi zaawansowane rozmowy z trzema trenerami a tak?e zapowiada kilka wzmocnie? to prawie na pewno w klubie musieli ju? dosta? jaki? sygna? z Niemiec, ?e Allianz nadchodzi :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Dzi? w siedzibie Allianz Polska powinna zapa?? decyzja w sprawie ewentualnego zwi?zania si? firmy z Górnikiem Zabrze. Ju? po zako?czeniu sezonu w Zabrzu pad?o kilka deklaracji, mi?dzy innymi z ust prezydent miasta Ma?gorzaty Ma?ki-Szulik i prezesa Ryszarda Szustera, jakoby „wej?cie” Allianz Polska w klub by?o kwesti? najbli?szych dni.

 

W tej chwili nie mog? powiedzie?, ?e Allianz na pewno zwi??e si? z Górnikiem, cho? na pewno wszystko jest na najlepszej drodze - twierdzi rzecznik firmy Allianz Polska SA Marek Baran. - Bardzo wa?na w tej kwestii b?dzie ?roda. Tego dnia zbiera si? Rada Nadzorcza naszej firmy i jednym z wa?niejszych tematów rozmów b?dzie nasza wspó?praca z Górnikiem.

 

Nadal oficjalnie nikt nie zdradza jaka by?aby forma ewentualnego zwi?zania si? Allianz Polska z Górnikiem. Uda?o si? jednak dowiedzie?, ?e firma powa?nie bierze pod uwag? przej?cie fotela przewodnicz?cego Rady Nadzorczej Górnik Zabrze SA.

 

- Tak, taki wariant jest bardzo prawdopodobny. Powa?nym kandydatem na przewodnicz?cego jest wiceprezes zarz?du Michael Mueller - zdradza Marek Baran. - Ca?y czas jednak otwarta jest sprawa skali naszej wspó?pracy. Dlatego nie odpowiem dzi?, czy przejmiemy wi?kszo?ciowy pakiet udzia?ów spó?ki, czy te? nie. W ?rod? bardzo pó?no wieczorem, a ju? na pewno w czwartek na wiele z tych pyta? powinni?my zna? odpowied? - ko?czy M. Baran.

 

- Oczywi?cie, ?e na t? informacj? czekamy w Zabrzu w wielkim napi?ciu. Podobnie jak pi?karze, których chcemy do Górnika sprowadzi?. Z kilkoma jeste?my po s?owie, ale wa?ny jest podpis na papierze ? uwa?a dyrektor sportowy klubu, Krzysztof Hetma?ski.

 

?ród?o: Sport

Wszyscy - nawet Ci, którym Górnik jest oboj?tny - trzyma? kciuki! Dzi? wieczorem a ju? na pewno jutro rano poznamy decyzj? Niemców. To mo?e by? prze?omowy moment w historii Górnika. Po wspania?ych sukcesach pozosta?a ju? tylko pami??. Klub od 19 lat nie zdoby? tytu?u a od 1993 roku nie by? na podium Mistrzostw Polski.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Allianz Polska rozpoczyna wspó?prac? z Górnikiem

31 maja 2007

 

Dzisiaj zarz?d Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Polska S.A. podj?? decyzj? o rozpocz?ciu wspó?pracy z klubem Górnik Zabrze. Allianz Polska dokapitalizuje klub i stanie si? wi?kszo?ciowym udzia?owcem. Tym samym klub mo?e liczy? na d?ugofalowe zaanga?owanie Allianz Polska. Bud?et na sezon 2007/2008 zostanie co najmniej podwojony.

 

 

 

Allianz Polska zale?y na przywróceniu d?ugofalowej stabilno?ci finansowej i organizacyjnej w klubie. Umowa z w?a?cicielem klubu zostanie podpisana w pierwszej po?owie lipca. W tej chwili b?d? trwa?y ostateczne uzgodnienia z w?a?cicielem i w?adzami klubu.

 

W 2005 roku odkryli?my Roberta Kubic? i w my?l has?a „Wspieramy najlepszych w drodze na szczyt” pomogli?my mu na jego drodze do Formu?y 1. Wierz?, ?e i tym razem b?dziemy mie? szcz??liw? r?k? i sukcesami zako?czy si? nasze zaanga?owanie w Górnik Zabrze. Uwa?am tak?e, ?e uda nam si? wykorzysta? nasze do?wiadczenia biznesowe i marketingowe do rozwoju klubu – mówi Pawe? Dangel, prezes zarz?du Allianz Polska.

 

Nowy stadion, dla minimum 25 000 kibiców jest warunkiem powodzenia ca?ego przedsi?wzi?cia, zarówno pod wzgl?dem sportowym, jak i organizacyjnym. Allianz Polska liczy na aktywny udzia? w?adz Zabrza w budowie nowego stadionu. Poniewa? oprócz celów sportowych bardzo wa?ne dla firmy jest stworzenie warunków dla bezpiecznego i rodzinnego kibicowania zespo?owi Górnika Zabrze.

 

Jeste?my drug? grup? ubezpieczeniow? w Polsce. Czas tak?e w sporcie, nie tylko w biznesie, zacz?? gra? w pierwszej lidze. St?d decyzja o wsparciu Górnika Zabrze. Górnik Zabrze ma bardzo siln? mark? w Polsce, podobnie Allianz. Wierz?, ?e wspólnie uda nam si? osi?gn?? sukces sportowy na miar? legendy tego klubu. Nasz cel to Mistrzostwo Polski na Mistrzostwa Europy w roku 2012 – mówi Michael Mueller, wiceprezes zarz?du Allianz Polska.

 

Grupa Allianz jest zwi?zana ze sportem w Polsce i na ?wiecie. Allianz jest sponsorem tytularnym s?ynnego stadionu Allianz Arena w Monachium, jest globalnym partnerem Formu?y1, czy te? g?ównym sponsorem teamu BMW Oracle startuj?cego regatach o Puchar Ameryki. W Polsce Allianz by? sponsorem Roberta Kubicy, od 2004 roku sponsoruje transmisje telewizyjne Formu?y 1, wspiera finansowo kapitana Jaros?awa Kaczorowskiego, który we wrze?niu wystartuje w samotnych regatach transatlantyckich. Na ?l?sku firma zorganizowa?a w 2005 roku turniej pi?karski Allianz Gol, w którym wzi??o udzia? 1300 m?odych pi?karzy.

 

Allianz rozpocz?? dzia?alno?? w Polsce na prze?omie 1997 i 1998 roku. Obecnie jest drug? grup? ubezpieczeniow? w naszym kraju. Polskie spó?ki nale?? do Allianz Group – jednej z najwi?kszych instytucji finansowych ?wiata. Allianz powsta? w 1890 roku w Niemczech, obecnie dzia?a w 70 krajach, zatrudnia 170 tys. pracowników i ubezpiecza 60 milionów klientów. Przychody Grupy Allianz na ?wiecie w 2006 roku wynios?y 100 miliardów euro.

 

No to ju? macie sponsora :) Tylko pogratulowa?.

 

Pozostaje tylko czeka?, jak Górnik znów b?dzie si? liczy? w walce o mistrzostwo :]

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Gość Profesor

Niezwykle mnie to cieszy. Dawny Górnik to jeden z moich ulubionych klubów, najwy?szy czas, by znów zacz?? si? liczy? w Polsce.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Brak s?ow. Mam nadzieje, ze teraz juz wszystko zmierza ku dobremu i Gornik wroci na swoje miejsce.

 

- Wspó?dzia?anie z Allianz Polska pozwoli stworzy? „Górnikowi” warunki do osi?gania coraz lepszych wyników. Mamy nadziej?, ?e ich ukoronowaniem b?dzie zdobycie Mistrzostwa Polski w roku Mistrzostw Europy. Sukcesy pi?karzy powinny by? równie? elementem kszta?towania wizerunku Zabrza oraz powodem do dumy dla wszystkich mieszka?ców miasta – stwierdzi?a prezydent Ma?gorzata Ma?ka-Szulik.

 

Widze wysoko podniesiona poprzeczka, oby to sie sprawdzilo

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Brak s?ow. Mam nadzieje, ze teraz juz wszystko zmierza ku dobremu i Gornik wroci na swoje miejsce.

 

- Wspó?dzia?anie z Allianz Polska pozwoli stworzy? „Górnikowi” warunki do osi?gania coraz lepszych wyników. Mamy nadziej?, ?e ich ukoronowaniem b?dzie zdobycie Mistrzostwa Polski w roku Mistrzostw Europy. Sukcesy pi?karzy powinny by? równie? elementem kszta?towania wizerunku Zabrza oraz powodem do dumy dla wszystkich mieszka?ców miasta – stwierdzi?a prezydent Ma?gorzata Ma?ka-Szulik.

 

Widze wysoko podniesiona poprzeczka, oby to sie sprawdzilo

 

Tylko nie zaznaczyli, których ME :kekeke:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Brak s?ow. Mam nadzieje, ze teraz juz wszystko zmierza ku dobremu i Gornik wroci na swoje miejsce.

 

- Wspó?dzia?anie z Allianz Polska pozwoli stworzy? „Górnikowi” warunki do osi?gania coraz lepszych wyników. Mamy nadziej?, ?e ich ukoronowaniem b?dzie zdobycie Mistrzostwa Polski w roku Mistrzostw Europy. Sukcesy pi?karzy powinny by? równie? elementem kszta?towania wizerunku Zabrza oraz powodem do dumy dla wszystkich mieszka?ców miasta – stwierdzi?a prezydent Ma?gorzata Ma?ka-Szulik.

 

Widze wysoko podniesiona poprzeczka, oby to sie sprawdzilo

 

Tylko nie zaznaczyli, których ME :kekeke:

 

Hehe ja pomyslalem o 2012, ale przeciez jeszcze sa przed nami jedne ME:) Czyzby pani prezydent myslala o roku 2008?? Pomarzyc mozna.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Co? niesamowitego :) czeka?em na ten moment d?ugo - to wa?ny dzie? w historii ?l?skiej pi?ki. Zawsze by?em ponad wszelkimi podzia?ami je?eli chodzi o klubu ?l?skie i z wej?cia w Górnika firmy Allianz ciesz? si? ogromnie. To ogromna szansa dla klubu i pi?ki z naszym regionie, która wreszcie po latach chudych zaczyna si? odradza?. Szefostwo bardzo rozs?dnie podchodzi do sprawy zarz?dzania klubem - mistrzostwo w 2012 roku - dawno nie spotka?em si? z czym? takim u nas w kraju. Mo?e to wreszcie oznacza, ?e klub b?dzie k?ad? ogromny nacisk na szkolenie m?odzie?y i powolne budowanie pot?gi Górnika.

Po og?oszeniu tej wspania?ej wiadomo?ci dziennikarze maj? o czym pisa?. Przed chwil? przeczyta?em o tym, ?e w klubie ma zosta? rozbudowany system scoutingu - Najprawdopodobniej b?dziemy korzysta? z do?wiadczenia trenera Marcina Bochynka, Andrzeja Orzeszka, czy Henryka Ba?uszy?skiego. Ich zadaniem b?dzie wyszukiwanie m?odych talentów g?ównie na ?l?sku, ale te? w ca?ej Polsce - mówi prezes Szuster.

Górnik ma jednak ju? dzi?, prawdopodobnie najlepsz? baz? treningow? w kraju. Tylko wokó? p?yty na Roosevelta jest pi?? pe?nowymiarowych boisk, a mo?e ich by? jeszcze wi?cej. - Od post?pu nie uciekniemy. Chcemy budowa? nowy stadion, ma powsta? nowy hotel, powstanie boisko ze sztuczn? nawierzchnia. Planowali?my te inwestycje niezale?nie od Euro. Teraz jednak jest doskona?y impuls, by prace przy?pieszy?. Tereny i nasze po?o?enie to atuty, których ka?dy musi nam zazdro?ci?. Mo?na do nas dojecha? bez problemu z po?udniowej i zachodniej Europy - wylicza prezydent Zabrza, Ma?gorzata Ma?ka-Szulik.

Co ze stron? sportow? Górnika po podpisaniu umowy z Allianz? - B?dzie imponuj?ca - zapewnia przewodnicz?cy Rady Nadzorczej Górnika, W?odzimierz Mikoda.

W pi?tek ma by? oficjalnie og?oszone nazwisko nowego trenera zespo?u. Przes?dzono ju?, ?e b?dzie nim Ryszard Wieczorek, by?y szkoleniowiec Odry Wodzis?aw i Korony Kielce. Ma podpisa? roczn? umow? z mo?liwo?ci? jej przed?u?enia.

 

Od pi?tku przyspieszenia nabior? te? rozmowy w sprawie transferów. Bardzo blisko powrotu do Górnika jest 35-letni obro?ca Tomasz Hajto. By?y reprezentant Polski gra? w Zabrzu w latach 1993-97, w zako?czonym w?a?nie sezonie gra? w ?KS-ie ?ód?, z którym ma jeszcze wa?ny kontrakt.

 

- Z Hajt? wi??emy du?e nadzieje. W Górniku jest bardzo potrzebny pi?karz, który na?aduje dru?yn? pozytywn? energi?. Wcze?niej takiego tu brakowa?o. Dobrze, ?e na finiszu rozgrywek rol? motywatora wzi?? na siebie trener Marek Kostrzewa - mówi prezes Górnika, Ryszard Szuster.

 

Bardzo zaawansowane s? rozmowy z Kamilem Witkowskim, utalentowanym napastnikiem Górnika Polkowice, o którego walczy?y czo?owe kluby ekstraklasy. Oferty z?o?one rozgrywaj?cemu Piotrowi Gizie i obro?cy Jackowi Wi?niewskiemu, silnemu duetowi z Cracovii, równie? pokazuj? du?? si?? przetargow? Górnika.

 

Klub poszukuje tak?e zagranicznego stopera. - Ale nie b?dzie to ?aden Brazylijczyk, bo kto? tak dobry, jak Cleber z Wis?y Kraków trafia si? bardzo rzadko - zastrzega Szuster. - To b?dzie Europejczyk, z bliskiego nam kraju - dodaje prezes.

 

Górnikowi potrzebni s? te? bramkarz, napastnik oraz jeszcze jeden rozgrywaj?cy. - Trzon zespo?u maj? jednak stanowi? zawodnicy, którzy dot?d grali g?ówne role w Górniku - t?umaczy Szuster.

 

Warunkiem zainwestowania przez Allianz by?a budowa w Zabrzu nowoczesnego obiektu. Co wa?ne, musi on by? na minimum 25 tys. widzów. Decyzja w tej sprawie zapad?a. 12 czerwca w Zabrzu pojawi? si? przedstawiciele portugalskiej firmy, która przed laty stawia?a stadion FC Porto.

 

?ród?o: Gazeta Wyborcza

Wieczorek trenerem, Hajto na 99% od nowego sezonu b?dzie zawodnikiem Górnika do tego bardzo prawdopodobny jest transfer Witkowskiego. Je?eli chodzi o Wi?niewskiego i Giz? jako? nie jestem do ko?ca przekonany czy Cracovia ich pu?ci za kwot? jak? jest w tej chwili Górnik w stanie wyda?. No a stadion - rewelacja :) Ju? nie mog? si? doczeka? nowego sezonu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Hmmm, dziwi mnie tylko roczna umowa, jaka podpisac ma Wieczorek. Lepiej by bylo, jakby podpisal dluzsza, wtedy zmniejszyloby sie ryzyko szybkiej zmiany szkoleniowca :-k

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Hmmm, dziwi mnie tylko roczna umowa, jaka podpisac ma Wieczorek. Lepiej by bylo, jakby podpisal dluzsza, wtedy zmniejszyloby sie ryzyko szybkiej zmiany szkoleniowca :-k

 

Wed?ug mnie to lepiej podpisa? umow? na rok z mo?liwo?ci? przed?u?enia na kolejne lata, gdy? gdyby wyniki nie by?y najlepsze to mo?na trenera zwolni? po sezonie bez p?acenia mu odszkodowania (tak jak Wis?a p?aci?a Kasperczakowi)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Hmmm, dziwi mnie tylko roczna umowa, jaka podpisac ma Wieczorek. Lepiej by bylo, jakby podpisal dluzsza, wtedy zmniejszyloby sie ryzyko szybkiej zmiany szkoleniowca :-k

 

Wed?ug mnie to lepiej podpisa? umow? na rok z mo?liwo?ci? przed?u?enia na kolejne lata, gdy? gdyby wyniki nie by?y najlepsze to mo?na trenera zwolni? po sezonie bez p?acenia mu odszkodowania (tak jak Wis?a p?aci?a Kasperczakowi)

 

I tak oto buduje sie w Polsce potege druzyny :]

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Hmmm, dziwi mnie tylko roczna umowa, jaka podpisac ma Wieczorek. Lepiej by bylo, jakby podpisal dluzsza, wtedy zmniejszyloby sie ryzyko szybkiej zmiany szkoleniowca :-k

 

Kiedy trener ma d?u?sz? umow? to czuje si? pewniej. Tak czuj?c presj?, mo?e si? bardziej stara?. Je?eli w ogóle mo?na tu mówi?, o staraniu czy nie staraniu si?. Mo?e lepiej wykonywa? swój zawód/ obowi?zek.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Zarz?d Górnika Zabrze ustali? w pi?tek warunki kontraktu na mocy którego trenerem pi?karzy zostanie Ryszard Wieczorek. Rozpocznie on prac? 1 lipca - poinformowa? prezes klubu Ryszard Szuster.

Wieczorek 7 maja zako?czy? prac? w Kolporterze Kielce, którego pi?karzy trenowa? 2,5 roku, a wcze?niej zwi?zany by? z Odr? Wodzis?aw.

 

Górnika Zabrze w ostatnich dwóch meczach sezonu prowadzi? duet trenerów Marek Piotrowicz i Marek Kostrzewa, którzy zast?pili Marka Motyk?.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Adam Or?owicz po zako?czeniu sezonu opu?ci Odr? Opole, z któr? ko?czy mu si? kontrakt. 21-letni obro?ca nie przed?u?y z klubem wygasaj?cej umowy i jesieni? b?dzie wyst?powa? w dru?ynie Górnika Zabrze.
- Adam ju? jest w Górniku Zabrze, w tym sensie, ?e zrezygnowa? z gry w Odrze w przysz?ym sezonie. Przekaza? ju? tak? informacj? zarówno mi, jak i zarz?dowi. Poinformowa? nas, ?e od nowego sezonu b?dzie wyst?powa? w Górniku Zabrze - potwierdzi? trener Odry, Witold Mroziewski.
Or?owicz przyszed? do klubu przed trzema laty, a jego poprzednim zespo?em by?a Ma?apanew Ozimek. W obecnym sezonie wyst?pi? w barwach niebiesko-czerwonych 29 razy i ujrza? w tym czasie trzy ?ó?te kartki. Jego dobra gra w II lidze zwróci?a na niego uwag? nie tylko klubów z Orange Ekstraklasy, ale tak?e trenera kadry U-21 - Andrzeja Zamilskiego - który podczas meczu z Rumuni? da? mu szans? debiutu w "m?odzie?ówce".
Zainteresowane tym zawodnikiem by?y te?: Widzew ?ód?, Groclin Grodzisk Wlkp. oraz Lech Pozna?.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Dobrze si? dzieje w Górniku. Ciesze si?, ?e w ogóle w ostatnich latach poziom pi?ki na naszym boisku idzie ku górze. Inwestycje mam nadzieje, ?e przynios? ze sob? coraz to lepiej wyszkolon? m?odzie?, dobre stadiony i w ko?cu dobr? gr? w europejskich pucharach. Korona, BOT, Zag??bie, Legia teraz Górnik Z., Lech - inwestorzy, niez?e stadiony, albo plany wybudowania takowych. Tylko Widzew ci?gle jak stoi w miejscu tak sta? :) Fajnie, ?e Górnik zyska? takiego sponsora, a teraz i takiego trenera jakim jest Wieczorek. S? skazani na sukces ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Nie tylko ku górze, ale równie? si? wyrównuje :] Z jednej strony zaskakuj?ce jest zatrudnienie Wieczorka, z drugiej zaczyna si? dzia?alno?? sponsora :] Polska pi?ka ma wielk? szans?, z niecierpliwo?ci? czekam na wrzesie? 2012, ciekawe jak wtedy b?dzie wygl?da?o polskie pi?karstwo, je?li by? optymist? b?dziemy mieli 15 stadionów z prawdziwego zdarzenia, du?o baz treningowych, zawodników w bardzo dobrych klubach europejskich, Feyenoord (Janota), Krychowiak (Bordeaux), etc., ale to wszystko póki co odleg?a perspektywa i marzenia, jak najbardziej realne do spe?nienia ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Przede wszystkim wa?ne, ?e w ci?gu ostanich 3-4 lata rozwin?li?my si? tak jak nie mogli?my przez ponad 10 :) Ogromny wp?yw na nasz rozwój mia?o na pewno do??czenie do UE :). W 2012? Wtedy polska pi?ka b?dzie na równi z najsilniejszymi ligami ?wiata ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Tak trzeba my?le? :] Cieszy, ?e tak zas?u?ony klub znowu b?dzie co? znaczy? w Ekstraklasie, bo kibice w Zabrzu s?, pokazali to w ko?cówce sezonu, a Dolono?l?ski futbol wyra?nie odbija si? od dna, Ruch wraca do Ekstraklasy, Zag??bie Sosnowiec równie?, przed szans? na awans stoi Polonia Bytom, tylko ma?o (nie licz?c modernizacji Stadionu ?l?skiego) mówi si? o budowie, przebudowie obecnych obiektów na ?l?sku, które s? bardzo zaniedbane. Sytuacja wygl?da podobnie jak na wschodzie naszego kraju, najbiedniejsze województwa, Lubelskie, Podlaskie skorzystaj? na Euro ma?o, chocia? media co? przeb?kiwa?y o jakiej? bazie szkoleniowej na Podlasiu :-k

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
a Dolono?l?ski futbol wyra?nie odbija si? od dna,

 

moze i sie odbija, ale mowa jest o klubach z Górnego ?laska:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×