Jump to content
paszczaq

Kącik absurdalny

Recommended Posts

Wywali? Dostojewskiego? Pewnie! IV RP Ruskich nie lubi. Wywali? Kafk?? To ?yd - co w tym dziwnego? Wywali? Goethego? A co? M?odzie? nie b?dzie czyta? o szatanie! Wywali? Witkacego? Pewnie, nie b?d? czyta? "Szewców", bo to przebrzyd?a awangarda i dekadentyzm. A Gombrowicz? Przecie? nie jest wystarczaj?co narodowy i katolicki. Ciekawe kiedy odb?dzie si? pod sejmem palenie "nieprawomy?lnych" i "zepsutych" ksi??ek?

Share this post


Link to post

Rzyga? mi si? chce. Przepraszam za dos?owno??, ale niedobrze mi si? robi i po prostu furia mnie ju? zaczyna ogarnia? :/

Przecie? to zaczyna mi za?miardywa? propagand? hitlerowsk? czy jak?kolwiek :/ Nied?ugo na matematyce zaczn? si? zadania w stylu:

"Jeden gej zani?a przyrost naturalny o 0,000001%. Je?li w 40mln pa?stwie mamy 5% homoseksualistów, to o jaki procent spadnie liczba porodów?"

 

A co do Tinky-Winkiego: ja jakbym by? w Polsce to bym go sobie kupi? i powiesi? przy plecaku jako breloczek :] No ale niestety, ludzie w Polsce staraj? si? jak najmniej wyró?nia?, ?eby s?siedzi o nich nie gadali. Jakby kto? zobaczy? ich dzieciaka z Tinky-Winkym, to zaraz bo by?o, ?e maso?ska rodzina itd itp.

Share this post


Link to post

Nie wracam...

Share this post


Link to post

W nowym kanonie lektur brakuje mi dzie? Romana Dmowskiego, Profesora Macieja Giertycha oraz J?drzeja Giertycha :doh!:

?eromskiego te? wyrzuci?, Tuwima, Czechowicza, Mi?osza, Szymborsk?, Broniewskiego, Kruczkowskiego...

Paranoja i tyle. Z drugiej strony "owoc zakazany" lepiej smakuje.

Share this post


Link to post
Z drugiej strony "owoc zakazany" lepiej smakuje

Otó? to. paradoksalnie taki giertych mo?e spowodowac popularno?? "wycofanych pisarzy" u m?odziezy szkolnej :) Wiadomo jak jest z lekturami. Nie kazdemu chce sie czytac pod przymusem, natomiast wycofane ksi??ki mog? wzbudzi? w?ród uczniów ciekawo??.

Share this post


Link to post
Oto jedno z moich wspomnie?: w lecie 1928 roku, b?d?c w czynnej s?u?bie wojskowej po uko?czeniu podchor??ówki, sp?dzi?em dwa miesi?ce na granicy bolszewickiej, o dwie mile od Sto?pców, g??boko w lasach radziwi??owskich. Jad?c na tak zapad?e Kresy, wyobra?a?em sobie, ?e zastan? tam jednolit? mas? bia?orusk?, jednolicie obc? Rzeczypospolitej. Jakie? by?o moje zdziwienie, gdy stwierdzi?em, ?e co druga wie? w tych stronach to za?cianek szlachecki, mówi?cy pi?kn? gwar? polsko-bia?orusk?, gor?co patriotyczny i ofiarny. Za to wie?, w której kwaterowali?my, Miko?ajewszczyzna, by?a zajadle bia?oruska i za?ywa?a w ca?ej okolicy jak najgorszej reputacji. Parobcy z tej wsi uciekali z regu?y przed wcieleniem do wojska polskiego na tamt? stron?. Znany komunistyczny poeta bia?oruski Mickiewicz, ?yj?cy w Mi?sku, pochodzi? z tej wsi. Kilku cz?onków bia?oruskiego rz?du sowieckiego równie? st?d si? wywodzi?o. Na rok przed naszym przybyciem uci?to w tej wsi g?ow? - dos?ownie - wywiadowcy policyjnemu i zaniesiono na drug? stron?, bo tam wyznaczona na ni? by?a nagroda stu rubli w z?ocie.

 

:rotfl:

Share this post


Link to post
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowa?a, ?e droga S-8 b?dzie bieg?a przez Be?chatów. Samorz?dowcy zapewniaj?, ?e ludzie wyjd? blokowa? drogi. Pierwsze protesty by?y ju? dzisiaj w Zgierzy

Droga ekspresowa S8 b?dzie przebiega?a tras? Wroc?aw-Syców-K?pno-Piotrków Trybunalski-Warszawa.

 

-Wybrany wariant le?y w Transeuropejskim Korytarzu Transportowym, który jest naturalnym przebiegiem dla drogi S8. Jego d?ugo??, a zatem szybko?? tranzytu przez Polsk? jest podstawowym kryterium budowy ka?dej drogi ekspresowej czy autostrady. Trasy kategorii "S" lub "A" budowane s? przede wszystkim po to, by skupia?y rosn?cy ruch tranzytowy, odci??aj?c w ten sposób drogi lokalne - uzasadnia swój wybór GDDKiA.

Umiescilem to w kaciku absurdalnym bo wlasnie ta sytuacje uwazam za totalny absurd. Rozpaczliwie poszukuje kogos kto poda choc jeden racjonalny argument za tym zeby droga szla przez Belchatow, Piotrkow etc. a nie Pabianice, Sieradz itd.? Bo tlumaczenia o Transeuropejskim Korytarzu Transportowym sa dla mnie smieszne... Ten super korytarz idzie akurat przez Wroclaw -> Piotrkow -> Warszawe, a nie Wroclaw -> Lodz -> Warszawe? Interesujace. Nie ma jak odciac drugie najwieksze miasto Polski i pozbawic je pierscienia (chodzi mi o S-13 bodaj). I nie przemawiam tu jako rozgoryczony Pabianiaczanin ;)

Share this post


Link to post

Czemu? To decyzja po cz??ci polityczna, wystarczy przecie? zobaczy? sk?d wybrany by? Marek Jurek, z drugiej strony natomiast jest to uk?on w stron? ?l?ska i Warszawy w ko?cu droga Piotrków-Wa-wa to gierkówka, która generuje du?y ruch co wystarczy sprawdzi? w SDR 2005. Odpowied? na pytanie dlaczego Piotrków-Wa-wa jest w TENT a ?ód?-Wawa nie jest prosta - dni DK2, ani DK8 nie biegn? przez ?ód? do Warszawy. A teraz ta rezygnacja z puszczenia S8 przez ?ód? jest moim zdaniem dobra [ogólnie to ci??ko powiedzie? co by?o by najlepsze] przy wariancie przez Piotrków wystarczy zobaczy? mapk? wida? ta korekta niejako prostuje tras? która powinna i?? w linii prostej. Jednak szkoda, ?e nie pami?tano o tym, ?e 8 to trasa ??cz?ca 4 du?e miasta znajduj?ce si? niemal w linii prostej Wroc?aw-?ód?-Warszawa-Bia?ystok. Wiadomo, ?e ju? raczej nic nie zmieni?, ale moim zdaniem powinno przez Piotrków pu?ci? drog? o nazwie np S81 natomiast Stryków-Kantopa powinien by? oznaczony podwójnie - A2/S8. A ?eby ringa mie? to i droga wojewódzka starcza ;) no chyba ?e si? to S14 przeprojektuje i pu?ci tak jak to S8 mia?o i??.

Share this post


Link to post
??daj? prawa do antykoncepcji na koloniach

"?ycie Warszawy": Czy na koloniach nastolatki b?d? mia?y do dyspozycji antykoncepcj? "po stosunku"? Domaga si? tego od Romana Giertycha Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

- Na koloniach nastolatki cz?sto prze?ywaj? swój pierwszy raz, dlatego powinny mie? zapewnion? ochron? przed niechcian? ci???, uwa?a Wanda Nowicka, szefowa Federacji. Organizacja b?dzie si? domaga? od ministra edukacji, by wychowawcy lub lekarze na obozach i koloniach dla m?odzie?y mieli do dyspozycji antykoncepcj? postkoitaln?. Stosuje si? j? w ci?gu 72 godzin po stosunku, w nag?ych przypadkach, np. w przypadku p?kni?cia prezerwatywy.

 

MEN odpowiada, ?e nic nie zrobi w tej sprawie, a Federacj? mo?e pozwa? do s?du za haniebne i kryminalne postulaty. Federacja chce równie?, by na ka?dym obozie by?a odpowiednio przeszkolona osoba odpowiedzialna za edukacj? seksualn? nastolatków. - Podczas kursów dla wychowawców kolonijnych nie pada ani jedno s?owo dotycz?ce seksu w?ród m?odzie?y. Tak?e szko?y w ?aden sposób nie edukuj? dzieci jak uchroni? si? przed niechcian? ci???. Win? za to ponosi Ministerstwo Edukacji, twierdzi Nowicka.

 

Jednak i tu resort nie zamierza nic robi?. - Od wychowywania dzieci jest mama i tata, a indoktrynowanie dzieci na koloniach jest zabronione, odpowiada Hanna Wujkowska, doradca Ministerstwa Edukacji ds. ochrony ?ycia w szkole.

 

Pogrubione fragmenty nadaj? si? tylko tutaj. Jakie to kurna jego ma? haniebne postulaty? k***a ma?, przecie? to jest ciemnogród, a nie minister w cywilizowanym kraju. Ale có?, wychowujmy tak ludzi, wychowujmy to b?dzie wi?cej m?odych matek. Ciekawe gdzie wtedy b?dzie pan minister!? A sam pomys? jest bardzo dobry. Jednak jest tak, ?e rzadko kiedy o tych sprawach dziecko rozmawia z rodzicami, a kolonie istotnie s? miejscem pierwszych "razów". Ale w takim zacofaniu jakie serwuj? nam (oGier)tych i spó?ka sprowadzi do sytuacji, gdy zaczn? uczy? jak za starych czasów... Aby unikn?? ci??y nale?y zala? drogi rodne kobiety alkoholem, albo wrz?tkiem... XIX wiek welcome to :doh!:

Share this post


Link to post

No to ja te? mam mam mapk? planowanego przebiegu autostrad. Rozumiem, ?e przebieg obok siebie drogi ekspresowej S8 i autostrady A2 jest jak najbardziej na miejscu i nie jest posuni?ciem absurdalnym. Nie rozumiem co jest absurdalnego przez puszczenie drogi S8 przez Piotrków, które ju? staje sie du?ym centrum logistycznym. ?ód? ju? ma A2 i A1. Dodatkowo jak si? tak patrz? na t? mapk? przebiegu autostrad, to z punktu widzenia kosztów priorytetem jest budowa Drogi Ekspresowej S10 ??cz?c? Toru? z Warszaw? i dalej ze ?winouj?ciem a dopiero w dalszej kolejno?ci droga ekspresowa Warszawa-Olsztyn-Gda?sk. Oczywi?cie budowa S10 te? jest polityczna nieprawda?? Ciekawostk? jest ,?e przez stolic? 40 milionowego pa?stwa przebiega jedna autostrada.

Share this post


Link to post

Aktualny przebieg "ósemki" granica pa?stwa - Kudowa-Zdrój - K?odzko - Z?bkowice ?l?skie - Wroc?aw - Ole?nica - Syców - K?pno - Walichnowy - Wielu? - Be?chatów - Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka - Warszawa - Radzymin - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Zambrów - Bia?ystok - Korycin - Augustów - Suwa?ki - Budzisko - granica pa?stwa

 

Nikt mi nie powie, ?e z Wroc?awia najszybciej do Warszawy dojad? przez ?ód?, bo w to nie uwierz?. Wszyscy i tak by jechali "star? ósemk?" . Najlepiej poprawi? obecn? " 14"

Nie ma nic do Pabianic, ale niestety takie s? fakty.

 

Warszawa - Wroc?aw przez ?ód? - 347 kilometrów

 

Warszawa - Wroc?aw przez Be?chatów 342,5 kilometra.

 

Po dobudowaniu obwodnicy zwi?kszy si? liczba kilometrów do pokonania.

Share this post


Link to post

?miem sie nie zgodzi?. Odleg?o?? wed?ug programu "Mapa Polski 2001" Warszawa-Psie Pole to 330 km w obu przypadkach. Program obecnie wybiera tras? przez Be?chatów,jako krótsz? o oko?o 8 minut. Praktycznie pewne b?dzie d?u?ej o godzin?

Share this post


Link to post
Dosta? 3 kg wieprzowiny - odpowie za korupcj?

Zarzuty przyjmowania korzy?ci maj?tkowych postawi?a policja lekarzowi rodzinnemu z gminy Do?hobyczów (Lubelskie) 40-letniemu Arturowi G., który przyj?? od pacjentów 20 z? i 3 kg mi?sa. Lekarzowi grozi kara do 8 lat wi?zienia - poinformowa?a Renata Laszczka-Rusek z zespo?u prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.

Wed?ug ustale? policji, na pocz?tku kwietnia do Artura G. przysz?a 65-letnia kobieta, która uskar?a?a si? na silne bóle brzucha. Chocia? o?rodek zdrowia by? jeszcze zamkni?ty, bo by?o wcze?nie rano, lekarz udzieli? jej pomocy. Jako dowód wdzi?czno?ci przyj?? od m??a chorej 20 z?otych.

 

Do tego samego lekarza o pomoc zg?osi?a si? matka 21-latka, który skr?ci? sobie r?k?. Przychodz?c do o?rodka zdrowia kobieta zabra?a ze sob? 3 kg mi?sa wieprzowego - poniewa? Artur G. nie by? lekarzem rodzinnym jej syna. Doktor przyj?? podarunek. Lekarz nie przyzna? si? do winy. - T?umaczy?, ?e pacjenci sami zostawiaj? mu w gabinecie prezenty, takie jak s?odycze, owoce, warzywa - powiedzia?a Laszczka-Rusek.

 

Wkrótce sprawa lekarza z Do?hobyczowa zostanie przekazana do prokuratury.

 

Czy oni naprawde nie odrozniaja takiego czegos od lapowki rzedu kilkudziesieciu tysiecy za wcisniecie do kolejki itp??

Share this post


Link to post

firefox pad? i nie chce mi si? jeszcze raz tego wszystkiego pisa? ;/

co do S10 to zasadniczo si? zgadzam je?li oszcz?dza? to na S7 bo porównuj?c odleg?o?? Toru?[w?ze? Lubicz]-P?o?sk i Gda?sk-P?o?sk to odpowiednio mamy ok 130 i ok 260km co przy obecnej sytacji jest spor? ró?nic?. A w Warszawie nie ma ?adnej autostrady b?dzie ring ekspresowy.

Nikt mi nie powie, ?e z Wroc?awia najszybciej do Warszawy dojad? przez ?ód?, bo w to nie uwierz?. Wszyscy i tak by jechali "star? ósemk?" .

Nikt nie ka?e nikomu je?dzi? drogami klasy A czy S przecie? to s? drogi alternatywne. No i samo porównywanie podobnych odleg?o?ci nieco mija si? z celem, zw?aszcza gdy nowa droga nie idzie ?ladem starym m.in oto tym sposobem A1 mi?dzy Gda?skiem a Toruniem b?dzie o 20 km krótsze od DK1.

Share this post


Link to post
Pogrubione fragmenty nadaj? si? tylko tutaj. Jakie to kurna jego ma? haniebne postulaty? k***a ma?, przecie? to jest ciemnogród, a nie minister w cywilizowanym kraju. Ale có?, wychowujmy tak ludzi, wychowujmy to b?dzie wi?cej m?odych matek. Ciekawe gdzie wtedy b?dzie pan minister!? A sam pomys? jest bardzo dobry. Jednak jest tak, ?e rzadko kiedy o tych sprawach dziecko rozmawia z rodzicami, a kolonie istotnie s? miejscem pierwszych "razów". Ale w takim zacofaniu jakie serwuj? nam (oGier)tych i spó?ka sprowadzi do sytuacji, gdy zaczn? uczy? jak za starych czasów... Aby unikn?? ci??y nale?y zala? drogi rodne kobiety alkoholem, albo wrz?tkiem... XIX wiek welcome to doh.gif

Przepraszam, ale razi mnie Twoj niewywazony ton i natretne hiperbolizacje (ciemnogrod, zalewanie kobiet wrzatkiem). Aby wejsc w Twoja retoryke, musialbym napisac: "och...ales?! Jaki k***a mac ciemnogrod?" Hamuj sie troche, inaczej strace wiare, ze chcesz dyskutowac, a nie ulzyc swoim emocjom.

 

Co ma antykoncepcja po stosunku (swoja droga, ciekawe, czy wedlug prawa to juz aborcja? - tu chyba sie uzasadnia ew. zarzut o kryminalne postulaty) do liczby mlodych matek? Czy fakt bycia na koloniach nie zwalnia z odpowiedzialnosci nastolatkow za swoje czyny? Czemu problem rozwiazuje sie z d... strony - reagujac na skutki? Powinno sie zejsc do zrodla, czyli do edukacji seksualnej w szkolach, powaznej, a nie jakiejs pogadanki na koloniach.

 

Poza tym ciekawi zycia kolonisci, jadac ze swiadomoscia prawa do antykoncepcji, duzo mniej hamowaliby sie. Zezwalanie na seks bez konsekwencji? - tak, jasne, uczmy czegos takiego... Dlaczego seks ma byc dziedzina zycia pozbawiona odpowiedzialnosci?

Share this post


Link to post
Przepraszam, ale razi mnie Twoj niewywazony ton i natretne hiperbolizacje (ciemnogrod, zalewanie kobiet wrzatkiem). Aby wejsc w Twoja retoryke, musialbym napisac: "och...ales?! Jaki k***a mac ciemnogrod?" Hamuj sie troche, inaczej strace wiare, ze chcesz dyskutowac, a nie ulzyc swoim emocjom.

 

To z kobietami i wrz?tkiem by?o zamierzon? hiperbol?. A ciemnogród to pan minister, który b?dzie pozywa? kogo? za odmienne pogl?dy...

Czy fakt bycia na koloniach nie zwalnia z odpowiedzialnosci nastolatkow za swoje czyny? Czemu problem rozwiazuje sie z d... strony - reagujac na skutki? Powinno sie zejsc do zrodla, czyli do edukacji seksualnej w szkolach, powaznej, a nie jakiejs pogadanki na koloniach.

 

Oczywi?cie, ?e nie zwalnia. Jednak?e przypadek losowy, taki jak p?kniecie prezerwatywy mo?e spowodowa? konieczno?? u?ycia ?rodka "po".

Poza tym ciekawi zycia kolonisci, jadac ze swiadomoscia prawa do antykoncepcji, duzo mniej hamowaliby sie. Zezwalanie na seks bez konsekwencji? - tak, jasne, uczmy czegos takiego... Dlaczego seks ma byc dziedzina zycia pozbawiona odpowiedzialnosci?

 

Seks nie ma by? dziedzin? bez odpowiedzialno?ci, ale dajmy te? mo?liwo?? ochrony przed niechcian? ci???...

Share this post


Link to post
To z kobietami i wrz?tkiem by?o zamierzon? hiperbol?. A ciemnogród to pan minister, który b?dzie pozywa? kogo? za odmienne pogl?dy...

Wskaz mi fragment, ktory wskazuje na to, ze bedzie pozywal za poglady.

 

Oczywi?cie, ?e nie zwalnia. Jednak?e przypadek losowy, taki jak p?kniecie prezerwatywy mo?e spowodowa? konieczno?? u?ycia ?rodka "po".

Przepraszam, ale nie rozumiem - przeciez nie ma stuprocentowo skutecznych metod zapobiegania ciazy i kazdy, kto uprawia seks, powinien robic to ze swiadomoscia ryzyka, ze cos pojdzie nie tak.

 

Seks nie ma by? dziedzin? bez odpowiedzialno?ci, ale dajmy te? mo?liwo?? ochrony przed niechcian? ci???...

Proponuje taka: niechodzenie do lozka z pierwszym lepszym na koloniach.

Share this post


Link to post
Wskaz mi fragment, ktory wskazuje na to, ze bedzie pozywal za poglady.
MEN odpowiada, ?e nic nie zrobi w tej sprawie, a Federacj? mo?e pozwa? do s?du za haniebne i kryminalne postulaty.

 

A to? Taki mój sposób rozumienia tego, tylko mój by? mo?e...

 

 

Przepraszam, ale nie rozumiem - przeciez nie ma stuprocentowo skutecznych metod zapobiegania ciazy i kazdy, kto uprawia seks, powinien robic to ze swiadomoscia ryzyka, ze cos pojdzie nie tak.

 

Nie ma stuprocentowych, ale seks w gumie b?dzie dawa? wi?ksz? pewno?? ni? seks bez gumy (pardon za kolokwializm).

 

Proponuje taka: niechodzenie do lozka z pierwszym lepszym na koloniach.

 

Zrozumia?e. Jednak wiesz, s? ludzie i ludziska. Nie ma na ?wiecie tylko cnotliwych panien, które czekaj? z tym do ?lubu. Mo?na powiedzie?: "Chce i?? do ?ó?ka z pierwszym lepszym, niech potem cierpi...". Jednak?e i taka puszczalska ma swoj? godno??... Fakt faktem, szarga j? przygodnym seksem, ale obarczanie jej samotnym wychowywaniem dziecka jest zbyt du?? "kar?".

Share this post


Link to post
A to? Taki mój sposób rozumienia tego, tylko mój by? mo?e...

Toc przeciez wyjasnilem Ci, ze zapewne chodzi o kwalifikacje antykoncepcji "po" jako aborcje.

 

Nie ma stuprocentowych, ale seks w gumie b?dzie dawa? wi?ksz? pewno?? ni? seks bez gumy (pardon za kolokwializm).

Nie rozumiem, po co to piszesz - chcesz mnie oswiecic? Przeciez to jasne jak slonce.

 

Jednak wiesz, s? ludzie i ludziska. Nie ma na ?wiecie tylko cnotliwych panien, które czekaj? z tym do ?lubu. Mo?na powiedzie?: "Chce i?? do ?ó?ka z pierwszym lepszym, niech potem cierpi...". Jednak?e i taka puszczalska ma swoj? godno??... Fakt faktem, szarga j? przygodnym seksem, ale obarczanie jej samotnym wychowywaniem dziecka jest zbyt du?? "kar?".

Puszczalska ma swoja godnosc?! To sie kupy nie trzyma.

 

Kto ja obarcza samotnym wychowywaniem dziecka - co to, jarzmo jakies, przychodzi zly Giertych i jej dziecko podklada? A skad sie to dziecko wzielo? Krasnoludki? Znalazla w salacie? Nie, wylaczyla rozum, wiec niech go teraz wlaczy i przestawi na tryb "bede matka". Wychowanie dziecka nie jest kara (chyba ze dla samego dziecka), tylko logiczna konsekwencja praw natury - bo skad sie dzieci biora?

Share this post


Link to post
Poza tym ciekawi zycia kolonisci, jadac ze swiadomoscia prawa do antykoncepcji, duzo mniej hamowaliby sie.

Bzdura - nastolatki (u?ywaj?c Twojej wyrafinowanej terminologii prosto z Wydzia?u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Najlepszej Uczelni w Polsce) puszcza?y si?, puszczaj? si? i b?d? si? puszcza? do ko?ca ?wiata i jeden dzie? d?u?ej; praw natury nie przeskoczysz.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...