Jump to content
paszczaq

Kącik absurdalny

Recommended Posts

Co do Smerfów, to zosta?y one ju? dawno zdemaskowane jako apologia masonerii.

Share this post


Link to post
i ?eby nie by?o: równie daleko mi do homoseksualistów jak do katolików; warto jednak zwróci? uwag? na fakt, ?e w czasach gdy kolorowi rozmna?aj? si? na pot?g? - rasa bia?a wymiera

Przera?asz mnie. Nawet je?li rasa bia?a wymrze, to ?wiat si? sko?czy? Co z tego, ?e "kolorowi" si? rozmna?aj?? S? gorsi od twojej "rasy bia?ej"?

b?d? ostatnim, który zap?acze nad grobem naszej dennej cywilizacji, ale podejrzewam, ze wielu z was na niej zale?y...

Tak, wszyscy biali umieraj?.

ja ci? przera?am? to ty mnie przera?asz, bo nie potrafisz czyta? ze zrozumieniem, gdzie wyczyta?e?, ?e uwa?am kolorowych za gorszych? otó? w?a?nie bia?ych uwa?am za najgorsz?, najbardziej zdegenerowan? ras? (ju? czekam na ataki kowbojów z ku klux klanu)

ja tylko zwracam uwag? na fakty - je?eli ci? to przera?a, to dobrze; oczywi?cie wiem, ?e futurologowie prognozuj? powstanie jednej wymieszanej rasy - mi si? to nie podoba, bo jestem za ró?norodno?ci?; BTW jeszcze mniej podoba mi si?, ?e s? prognozy, ?e ostatnia naturalna blondynka umrze za jakie? 200 lat, w Finlandii, no ale trudno musimy z tym jako? ?y?...

Share this post


Link to post
i ?eby nie by?o: równie daleko mi do homoseksualistów jak do katolików; warto jednak zwróci? uwag? na fakt, ?e w czasach gdy kolorowi rozmna?aj? si? na pot?g? - rasa bia?a wymiera

Przera?asz mnie. Nawet je?li rasa bia?a wymrze, to ?wiat si? sko?czy? Co z tego, ?e "kolorowi" si? rozmna?aj?? S? gorsi od twojej "rasy bia?ej"?

b?d? ostatnim, który zap?acze nad grobem naszej dennej cywilizacji, ale podejrzewam, ze wielu z was na niej zale?y...

Tak, wszyscy biali umieraj?.

ja ci? przera?am? to ty mnie przera?asz, bo nie potrafisz czyta? ze zrozumieniem, gdzie wyczyta?e?, ?e uwa?am kolorowych za gorszych? otó? w?a?nie bia?ych uwa?am za najgorsz?, najbardziej zdegenerowan? ras? (ju? czekam na ataki kowbojów z ku klux klanu)

ja tylko zwracam uwag? na fakty - je?eli ci? to przera?a, to dobrze; oczywi?cie wiem, ?e futurologowie prognozuj? powstanie jednej wymieszanej rasy - mi si? to nie podoba, bo jestem za ró?norodno?ci?; BTW jeszcze mniej podoba mi si?, ?e s? prognozy, ?e ostatnia naturalna blondynka umrze za jakie? 200 lat, w Finlandii, no ale trudno musimy z tym jako? ?y?...

Szczerze mówi?c mi te wszystkie rasy nie s? potrzebne, je?li powstania jedna mieszana to naprawd? nic strasznego to nie b?dzie. Ba, wydaje mi si?, ?e b?dzie du?o lepiej, bo cho? globalizacja zmienia ludzi i zaczynaj? si? oni przyzwyczaja? do widoku ludzi innego koloru na ich ulicach, to Ci "inni" zawsze b?d? "inni". Zawsze b?dzie co?, co b?dzie mo?na im wytkn??, nawet w postaci ?artu. Trafi si? jeden wra?liwy i zacznie si? znów rasizm. Dlatego nie uwa?a?bym tego za nic z?ego. No ale jeste?my ju? troch? na OT.

Share this post


Link to post
Ja jestem ciekawy w jaki sposób s? oni w stanie okre?li? p?e? Teletubisiów. ?eby stwierdzi?, ?e Tinky Winky jest gejem lub lesbijk? trzeba zna? jego p?e?. Problem w tym, ?e Teletubisie s? bezp?ciowe :] .

A jednak:

 

Tinky Winky

 

* najwi?kszy Teletubi?

* kolor: fioletowy

* antenka: trójk?tna

* p?e?: m?ska

* przedstawiciel: Europejczyków (ró?owawa twarz)

* zabawka: czerwona torebka

* g?os: Janusz Wituch

 

Dipsy

 

* du?y Teletubi?

* kolor: jasnozielony

* antenka: prosta

* p?e?: m?ska

* przedstawiciel: Murzynów i Mulatów (twarz be?owa)

* zabawka: ?aciaty, bia?o-czarny kapelusz

* g?os: Jaros?aw Domin

 

Laa-Laa

 

* ?redni Teletubi?

* kolor: ?ó?ty

* antenka: skr?cona

* p?e?: ?e?ska

* przedstawicielka: hindusów

* zabawka: pomara?czowa pi?ka

* g?os: Jolanta Wilk

 

Po

* najmniejszy Teletubi?

* kolor: czerwony

* antenka: kó?ko

* p?e?: ?e?ska

* przedstawicielka: Azjatów (twarz bia?a, w niektórych odcinkach - ?ó?ta)

* zabawka: czerwona hulajnoga

* g?os: Anna Apostolakis-Gluzi?ska

 

Noo-Noo

 

* niebieski automatyczny odkurzacz, pe?ni?cy funkcj? domowego pupila

 

 

Btw, ten odkurzacz to moze i nie jest gejem, ale nie jest wykluczone, ze pelni role jakiejs zabawki erotycznej. :lol: Paranoja !!!!!!!!!!!11111111jedenjeden

Share this post


Link to post

Zaraz, zaraz. Sk?d to wzi??e?? Ten opis brzmi nieco absurdalnie :] . Je?eli takie by?o za?o?enie autorów to zwracam honor. Wydawa?o mi si?, ?e Teletubisie mia?y by? bezp?ciowe, a torebka to tylko element maj?cy na celu przyci?gni?cie uwagi ma?ych dzieci kolorem.

Tinky Winky w takim razie to zdecydowanie gej. RPD mia?a racj? :keke: .

Share this post


Link to post

@Reaper - ro?norodno?? nas ubogaca. I to zarówno kulturowo, jak i genetycznie. Unifikcja doprowadzi do zag?ady. Wystarczy wspomnie? tylko, ?e Hitler d??y? do unifikacji rasowej. Poczytaj sobie kilka futurologicznych ksi??ek, to dopiero si? przerazisz. Polecam na pocz?tek "Nowy wspania?y ?wiat" Huxleya (jest w programie szko?y ?redniej).

 

 

Co do Teletubisiów - paranoja post?puje. Naprawd?, brak mi s?ów. Chyba sarkazm jest najw?a?ciwsz? broni?, jak tu:

Mi? Uszatek tak?e jest zabójczy dla psychiki dziecka!

Czy w naszym kraju, kto? taki jak Mi? Uszatek mo?e by? traktowany jako wzór dla dzieci? - zastanawia si? ~Ujadaj?cy Pieseczek, Czytelnik serwisu Wiadomo?ci Onet.pl.

Zamieszczamy napisan? przez ~Ujadaj?cego Pieseczka analiz? zachowa? bohaterów popularnej polskiej bajki. Powsta?a ona na Forum pod informacj? "Czy teletubisie promuj? homoseksualizm?". Zachowali?my oryginaln? pisowni? komentarza.

 

*** Mi? Uszatek tak?e jest zabójczy dla psychiki dziecka!

 

Kto? móg?by spyta? zdumiony: jakie? niebezpiecze?stwo mo?e nie?? tak przesympatyczna dobranocka? Zamierzam wykaza?, ?e zawiera ona elementy szkodliwe dla m?odej psychiki, koduj?ce w niej szereg niew?a?ciwych zachowa? w?a?nie przy u?yciu bezkrytycznie przyjmowanych przez dzieci symboli. W swojej analizie pomin? oczywisty ju? fakt, ?e Mi? Uszatek nie odmawia paciorka przed udaniem si? na spoczynek. Z ca?ego wszak?e mojego do?wiadczenia z tym mocno pod wzgl?dem warto?ci podejrzanym jegomo?ciem wynika, i? nigdy nie przyst?pi? do komunii ?wi?tej, ba, nie przekroczy? progu ko?cio?a nawet w celach turystycznych. Czy w naszym kraju, kto? taki mo?e by? traktowany jako wzór dla dzieci ? Odpowied? jest chyba oczywista.

 

Prosiaczek - to z kolei uosobienie ob?arstwa, zarówno pod wzgl?dem fizycznym (oty?o??) jak i psychicznym (chroniczne uzale?nienie od jedzenia): ka?de jego pojawienie si? oznacza, ?e b?dzie mowa o ciasteczkach cioci Chrum-Chrum. I tu rodzi si? pytanie - dlaczego Prosiaczek mieszka z cioci? ? Czemu nie z mam? i tat?, pozostaj?cymi w u?wi?conym zwi?zku ma??e?skim ? Czy nie jest to dzia?anie zmierzaj?ce do podkopania tradycyjnego modelu rodziny ? Czy nie chodzi tu o to aby w umy?le malucha zakodowa?, ?e uk?ad mama tata i dzieci gromada mo?e z powodzeniem zosta? zast?piony zwi?zkiem opartym tylko i wy??cznie na hedonistycznym konsumpcjoni?mie - w tym przypadku konsumpcji ciasteczek przez Prosiaczka, który w dodatku z licznych grzechów, jakie co chwile pope?nia, tak?e nigdy si? nie wyspowiada?.

 

Je?eli kto? jeszcze w antywarto?ci Misia Uszatka w?tpi, to przyjrzyjmy si? króliczkom: dwójce m?odych m??czyzn mieszkaj?cych nadal z mam?, zamiast jak Pan Bóg nakaza? za?o?y? rodziny. To przecie? jedna wielka apoteoza geyostwa, a przynajmniej modeli ?ycia singli! Wszyscy bowiem wiemy co króliki potrafi? robi? najlepiej - w poga?skich cywilizacjach s? one symbolem p?odno?ci, czyli innymi s?owami rozpasanej seksualno?ci. Po prostu zgroza ! W dodatku znowu mamy do czynienia z rodzin? niepe?n?. I nie dajmy si? nabra? na mi?e gesty, polegaj?ce na przepuszczaniu starszych przy wej?ciu do autobusu - s? one zapewne elementem "drugiej twarzy": maski zak?adanej po to aby zyska? powszechn? akceptacj? a nawet sympati? otoczenia.

 

Wracaj?c na chwil? do samego Misia Uszatka - ten tak?e ?yje w rodzinie niepe?nej - jedyny kontakt z doros?ym przedstawicielem swojego gatunku ma on wtedy, kiedy w jednym z odcinków udaje si? do lasu w poszukiwaniu choinki - czyni to rzekomo z powodu zbli?aj?cych si? ?wi?t, ale nie dajmy si? nabra? na to t?umaczenie. Prawdziwe motywy zostan? szybko ods?oni?te. Spotkanie z doros?ym nied?wiedziem zaowocuje wyrwaniem m?odego drzewka - czy to nie jest aby kradzie? po??czona z aktem wandalizmu oraz dewastacj? ?rodowiska naturalnego ? I to wszystko pokazane jako wzór do na?ladowania ku uciesze ogl?daj?cego to malca - tragedia.

 

Jak zatem wykaza?em wszyscy b?d? prawie wszyscy g?ówni bohaterowie "Misia Uszatka" ?yj? w rodzinach niepe?nych, odbiegaj?cych ra??co od modelu tradycyjnego, za to silnym akcencie na konsumpcjonizm, a ich zachowania s? pod wieloma wzgl?dami niew?a?ciwe i moralnie wieloznaczne. Antywarto?ci wylewaj? si? z ekranu i zostaj? zakodowane w m?odym umy?le razem z misiami, króliczkami, pieskami oraz apetycznymi prosiaczkami. A potem dziecko dorasta, przestaje chodzi? do ko?cio?a, zaczyna czyta? Fakty i Mity, zostaje antykleryka?em, a zbawienie jego nie?miertelnej duszy staje po du?ym znakiem zapytania. W dodatku jest przekonane, i? istniej? inne ni? tradycyjne modele rodziny. Jak wi?c wida? okultystyczny Harry Potter to przy zagro?eniach wyp?ywaj?cych z ogl?dania "przesympatycznego" Misia Uszatka wr?cz piku?. A co na to nasza ukochana Liga Wszechpolska, jedyna w tym kraju ostoja warto?ci i normalno?ci ? Milczy, jakby zupe?nie nie?wiadoma czaj?cego si? zagro?enia i manipulacji maj?cej miejsce pod samym ich nosem. Có? za straszliwe zaniedbanie!

Share this post


Link to post
http://en.wikipedia.org/wiki/Teletubbies

 

Wychodzi na to, ?e to prawda. A torebka symbolizuje gejów :] .

K... nie znam si?. Wymi?kam. Inaczej odbiera?em t? bajk? :] .

Ale abstrahujac od tematu teletubisia-pedzia, to prawdziwi mezczyzni tez nosza torebki. :P

 

I ró?owe koszulki :kekeke:

 

 

Taka ciekawostka:

 

Od polskich kierowców wymagaj?... prezerwatyw

"Dziennik": Wyje?d?aj?cy na Bia?oru? polski kierowca musi mie? w aucie zestaw ratunkowy. Ale tak?e... prezerwatywy. S?u?by graniczne Aleksandra ?ukaszenki nie otworz? szlabanu, póki nie zobacz? obowi?zkowego pude?ka kondomów.

Wi?kszo?? Polaków przekraczaj?cych polsko-bia?orusk? granic? uwa?a nowy obowi?zek za totalny absurd, utrudniaj?cy podró?nym ?ycie. - Po co mi prezerwatywy, przecie? nie jad? tam uprawia? seksu - denerwuje si? Marcin Z?otnicki, kierowca firmy transportowej z Lublina. - Nie do??, ?e na ka?dym kroku ka?? p?aci? ?apówki, to teraz dosz?y jeszcze te kondomy - mówi poirytowany.

 

O dziwnych wymaganiach s?u?b granicznych nie wszyscy wiedz?. Wielu kierowców my?li, ?e to dowcip. Ale to nie s? ?arty. Na pewno do ?miechu nie mia? jad?cy do polskiej parafii na Bia?orusi kleryk z Lublina Piotr Mrozik: - Mia?em przez to tylko same k?opoty. Postawili mnie pod ?cian?. Prosz? sobie wyobrazi? min? sprzedawcy, kiedy w koloratce musia?em jecha? na stacj? benzynow? i poprosi? o jakie? durexy. Znalaz?em si? w bardzo kr?puj?cej sytuacji.

 

Polscy celnicy o wymaganiach funkcjonariuszy po drugiej stronie szlabanu tak?e nic oficjalnie nie wiedz?.

Share this post


Link to post
BTW jeszcze mniej podoba mi si?, ?e s? prognozy, ?e ostatnia naturalna blondynka umrze za jakie? 200 lat, w Finlandii, no ale trudno musimy z tym jako? ?y?...

 

Natura da sobie rade - w mojej rodzinie ktora praktycznie sklada sie z brunetow i brunetek z ciemnymi oczami narodzily sie ostatnio dzieciaczki o blond wlosach i niebieskich oczkach (rodzice jw). Okazalo sie, ze pradziadek byl czystej krwi nordyckiej i co jakis czas jego geny beda braly gore nad genami ciemnookich brunetow i brunetek. Ponadto od czego mamy firmy chemiczne, ktore przescigaja sie w produkowaniu farb do wlosow ;)

Share this post


Link to post

Polska to dziwny kraj:

 

"Dziennik Wschodni": Jeszcze do niedawna sprzedawa?y si? najlepiej ze wszystkich maskotek. Dzisiaj fioletowych teletubisiów nikt nie chce kupowa?.

Zacz??o si? od poniedzia?kowego wywiadu rzecznika praw dziecka dla tygodnika "Wprost". Ewa Sowi?ska wypowiedzia?a si? na temat animowanego programu dla dzieci "Teletubisie". Stwierdzi?a, ?e spotka?a si? z opini?, i? serial promuje homoseksualizm. Powód? Fioletowy teletubi? o imieniu Tinky-Winky zawsze wyst?puje z damsk? torebk?. A to mog?oby sugerowa?, ?e jest gejem. Sowi?ska zleci?a wi?c, by psychologowie z jej biura zbadali, czy bajka mo?e by? pokazywana w telewizji publicznej.

 

Na efekty nie trzeba by?o d?ugo czeka?. - Ludzie nagle przestali kupowa? teletubisie - mówi Ewelina Folusz z lubelskiego sklepu z zabawkami. - Zawsze sprzedawali?my ok. 20 maskotek tygodniowo. W tym tygodniu ani jednej. - Spodziewali?my si?, ?e przed Dniem Dziecka b?d? schodzi?y jak ?wie?e bu?eczki. A tu nic - podkre?la pani Justyna, sprzedawczyni ze sklepu w Bia?ej Podlaskiej. - By? mo?e w?a?nie przez to ca?e homoseksualne zamieszanie.

 

W?tpliwo?ci nie ma Monika Massalska z innego lubelskiego sklepu. - O ile teletubisie w innych kolorach jeszcze jako? si? sprzedaj?, o tyle fioletowy nie schodzi ostatnio wcale. Klienci przychodz?, ?miej? si?, ale za fioletowego dzi?kuj?. To paranoja - podkre?la Massalska.

 

- Jestem zszokowany - komentuje dr Robert Poleszak, psycholog spo?eczny z Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej. - Nie s?dzi?em, ?e jedna wypowied?, w dodatku bez podstaw merytorycznych, mo?e mie? taki wp?yw na ludzi. My?la?em, ?e wszyscy wezm? to za ciekawostk?, przerywnik. Tymczasem ludzie potraktowali t? informacj? jak najbardziej powa?nie. To pokazuje zgubny wp?yw przekazu medialnego na spo?ecze?stwo.

 

Do tego dochodzi Wassermann który nie widzi nic z?ego w tym, ?e CBA prowadzi?o spraw? przeciwko doktorowi G. pod kryptonimem "Mengele", a obra?ona na ca?y ?wiat Fotyga nie przyje?a kwiatów od ?awrowa. Ot, zwyk?y dzie?.

 

a, jeszcze to:

 

Ostatni odcinek "Ma?ej Brytanii" w TVP2 widzowie obejrzeli bez sceny pokazuj?cej ksi?dza geja z jego partnerem - ujawnia "?ycie Warszawy".

Nakr?cony przez brytyjsk? telewizj? publiczn? BBC serial "Ma?a Brytania" to ci?g skeczy charakteryzuj?cych si? cz?sto pieprznym humorem. Zyska? ogromn? popularno?? w Wielkiej Brytanii i w innych krajach.

 

W wyemitowanym w pi?tek w TVP2 odcinku nowy pastor odwiedzi? stragan z akcesoriami erotycznymi, prowadzony przez jedynego jawnego geja w wiosce. Stragan wzbudzi? te? zainteresowanie pewnej staruszki. Straganiarz gej my?la?, ?e ksi?dz jest oburzony jego stoiskiem i oskar?y? go o z?e intencje. Pastor zapewni? go jednak o swojej tolerancji wobec osób o innej orientacji i na tym zako?czy?a si? polska wersja odcinka.

 

W oryginale wygl?da to jednak inaczej. W finale scenki okazuje si?, ?e sam duszpasterz jest homo. Podchodzi do niego jego partner, który wybra? si? na stragan po erotyczne akcesoria. Obaj najpierw si? ca?uj?, a potem czule obejmuj?. Stoj?ca obok staruszka kwituje to niewybrednymi ?artami. Ca?a ta scena posz?a w TVP pod nó?.

 

- To s? po prostu praktyki cenzorskie, zakazane w Polsce i w Unii Europejskiej. Porusz? t? spraw? na najbli?szym posiedzeniu rady programowej TVP, której jestem cz?onkiem - mówi pose? Gadzinowski. W?adze TVP zapewniaj?, ?e chodzi o obron? wra?liwo?ci widzów.

 

- Serial ma charakter satyryczny, prze?miewczy. Decyduj?c si? na pokazanie go polskiej widowni, mieli?my na uwadze ró?nice w mentalno?ci i wra?liwo?ci Polaków i Brytyjczyków. To, co jest dopuszczalne nawet w brytyjskiej telewizji publicznej, mo?e razi? polskich widzów - mówi gazecie Aneta Wrona, rzeczniczka TVP.

Share this post


Link to post

Poczekajcie, ju? sie mówi o kartkach na benzyn?. Podobno MF ju? ma je wydrukowane :] .

Cenzura, kartki czy czego? wam to nie przypomina? Czekam a? pozabieraj? nam paszporty.

Chyba pójd? i kupi? sobie maskotk? Tinky Winky'ego na Dzie? Dziecka :] .

Share this post


Link to post

To juz hitlersyny dobieraly ladniejsze nazwy jako kryptonimy dla swoich operacji np. napad na Polske to "Fall Weiss". Przynajmniej nie tracily prostactwem i chamstwem. Pewnie rozpracowanie Tuska zostanie ochrzczone kryptonimem "Hitler" a generalna rozprawa z opozycja "Eichmann".

Share this post


Link to post

Bardzo mi?y kryptonim :] . Wspomina?em ju? w Maryni o obozach koncentracyjnych :] . W tym wszystkim wyczówam nutk? sympatii dla nazistów. Niech?? do gejów, masonerii, komunistów, ?ydów.

S?yszeli?cie debila na Bosaka? Ten g?upek powo?uj?c si? na chrze?cija?sko?? H G-W chcia? j? sk?oni? do zakazu organizacji manifestacji gejowskich. Popieram. Z tym, ?e ja ??dam zakazu organizacji manifestacji religijnych. Te wszystkie mod?y pod oknami bywaj? mocno irytuj?ce. Telewizji przez nie ogl?da? nie mo?na :] .

Share this post


Link to post

Taaaa. Morda tego mato?a Bosaka do dzisiaj ?wieci na moim osiedlu z plakatów, mimo i? wiele czasu min??o ju? od wyborów parlamentarnych.

Share this post


Link to post
Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieni?o kanon lektur. Nowy ma obowi?zywa? od przysz?ego roku szkolnego. Projekt rozporz?dzenia w tej sprawie MEN umie?ci?o na swojej stronie internetowej.

 

Z listy lektur zostali wymazani: Witold Gombrowicz (dot?d liceali?ci czytali "Ferdydurke" i "Trans-Atlantyk") i Witkacy ("Szewcy" ). Znikn?? te? Johann Wolfgang Goethe - uczniowie nie poznaj? wi?c ani "Cierpie? m?odego Wertera" ani "Fausta". Nie ma "Procesu" Franza Kafki i ani jednej powie?ci Josepha Conrada. Skre?lony zosta? równie? "Inny ?wiat" Herlinga-Grudzi?skiego, wypad? Fiodor Dostojewski.

 

(...)

 

W nowym kanonie MEN jest prawie 50 nowych pozycji, w?ród nich trzy powie?ci Jana Dobraczy?skiego, pisarza i dzia?acza katolickiego, przed wojn? cz?onka Stronnictwa Narodowego. MEN t?umaczy, ?e s? nacechowane "wielkim ?adunkiem patriotyzmu i warto?ciami chrze?cija?skimi". Ksi??ka Jana Paw?a II ("Pami?? i to?samo??") oraz opowie?? o papie?u - "Wujek Karol. Kap?a?skie lata Papie?a" (jako przyk?ad literatury biograficznej) pióra publicysty Paw?a Zuchniewicza. Dodany zosta? tak?e "Cesarz" Ryszarda Kapu?ci?skiego, czym chwali? si? dwa dni temu podczas konferencji prasowej min. Giertych, oraz powie?? "Kamie? na kamieniu" Wies?awa My?liwskiego.

 

Do spisu do?o?ono te? "Obron? Sokratesa", zreszt? b??dnie przypisuj?c jej autorstwo Arystotelesowi. Tymczasem "Obrona" to jeden z dialogów Platona.

(...)

 

?ród?o

 

Powiedzcie, ?e to jaki? spó?niony ?art primaaprilisowy... Polski w LO bez Dostojewskiego, Kafki, Goethego i Gombrowicza? Paranoja.

Share this post


Link to post

LOL!

 

Czemu wsz?dzie gdzie si? da wpycha JP II? Polacy maj? ju? lekk? paranoj? i nie mog? sobie poradzi? chyba :/

Share this post


Link to post
Guest Profesor
LOL!

 

Czemu wsz?dzie gdzie si? da wpycha JP II? Polacy maj? ju? lekk? paranoj? i nie mog? sobie poradzi? chyba :/

 

Kiedy? by? Lenin niezale?nie od przedmiotu, teraz jest Wojty?a. Wraca stare.

Share this post


Link to post

O Allahu. Biedna m?odzie? :/ . Jak chc? to niech sobie waln? co? z Wojty?y, ale nie kosztem klasyki literatury.

Dzi?kuj? opatrzno?ci, ?e uczy?em si? w innych czasach. By? Orwell, by? Gombrowicz, by? Goethe, Kafka, Witkacy.

Có?, mo?e dzi?ki temu m?odzie? stanie si? bogatsza duchowo :] .

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...