Skocz do zawartości
Gość Profesor

Podaj dalej #4

Rekomendowane odpowiedzi

Gość Profesor
Napisano (edytowane)

Zasady tematu by me_who

 

1. Dotyczące pytania:

- żadnych zagadek fotograficznych

- żadnych "co autor ma na myśli"

- musi być "sprawdzalne" - w necie, książce, telewizji, na płycie CD. Nie może być, "a bo tak sobie kiedyś wymyśliłem"

- żadnych pytań piętrowych i uzupełnianek typu A-Z. Jedno pytanie - jedna odpowiedź, chyba, że odpowiedzi do pytania są ze sobą ściśle powiązane (np miejsce i data bitwy czy wykonawca i tytuł piosenki itp.)

 

2. Dotyczące odpowiedzi:

- żadnych zgadywanek -> bezmyślne strzelanie karane warnem

- odpowiadać, gdy ma się pewność, a nie "a nuż trafi?". Każde skwitowanie "strzelam", Nie jestem pewien" , "A może" jest niemile widziane. Oczywiście można się pomylić, ale patrz punkt powyżej

- przy pytaniach "kombinacyjnych" mile widziana jest droga myślowa, czyli jak się doszło do odpowiedzi

 

3. Inne:

- Następne pytanie zadaje osoba, która odpowiedziała pierwsza prawidłowo i zostanie to potwierdzone przez pytającego

(czyli klasyczne - Iksiński podaje dalej)

- Można się zrzec pytania - pytanie zadaje wówczas "kto pierwszy ten lepszy"

- podpowiedzi można udzielać tylko raz dziennie

Edytowane przez Kuchar
Odkrzaczanie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Ostatnia zagadka zako?czy?a si? ma?ym skandalem ;) tak wi?c obecne PD zaczniemy na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy".

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Mo?e ja zaczne.. Proste na rozgrzewk?

 

By? absolwentem LO im Górskiego na Warszawskiej Hucie, wspó?pracowa? m.in z Mo?dzerem.

W P?ocku zrobi?o si? o nim g?o?no :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Mo?e ja zaczne.. Proste na rozgrzewk?

 

By? absolwentem LO im Górskiego na Warszawskiej Hucie, wspó?pracowa? m.in z Mo?dzerem.

W P?ocku zrobi?o si? o nim g?o?no :P

Eldoka, Eldo, czyli Leszek Ka?mierczak :>

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

dajesz dalej

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

jako, ?e nied?ugo wyje?d?am i nie mam bardzo pomys?u, to oddaje pytanie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Pewien klub z siedzib? w stolicy powsta? w XIX w, lecz ani razu nie zdoby? jeszcze mistrzostwa kraju. W tym klubie gra?o 3 pi?karzy, którzy wygrali Mistrzostwa ?wiata ( ten klub gra w tym pa?stwie). Prosze poda? nazwe klubu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
West Ham United

 

Wiedzia?em, ?e za ?atwe :P Dajesz dalej

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Dlaczego niemo?liwy jest trójszynowy splot torów normalnego (1435mm) i szerokiego (1520mm)?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Poniewa? stopka szyny ma 150 mm wi?c by si? nie zmie?ci?a trzecia szyna.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Podatkowo:

Podatnik, który nie zap?aci? naleznego za 2006 r. podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 190.000 z? z?o?y? w Urz?dzie Skarbowym wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie si? odpowiedzialno?ci wp?acaj?c równocze?nie nale?no?? publicznoprawn?, zrycza?towane koszty post?powania oraz 10.000 z? na poczet gro??cej kary grzywny. Wyja?nij, czy na gruncie przepisów KKS Urz?d Skarbowy mo?e wnie?? do s?du wniosek o zezwolenie podatnikowi na dobrowolne poddanie si? odpowiedzialno?ci.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Tak, poniewa? wed?ug art. 22 § 2 KKS jednym ze ?rodków karnych w przypadku przest?pstw skarbowych jest dobrowolne poddanie si? odpowiedzialno?ci, a podatnik spe?ni? wszystkie warunki okre?lone w art. 143 § 1 KKS. W takim wypadku na mocy art. 145 § 1 KKS Urz?d Skarbowy mo?e "wnie?? niezw?ocznie do s?du wniosek o udzielenie takiego zezwolenia"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Wyja?nienie niez?e ale odpowied? nieprawid?owa. Trzeba pogrzeba? g??biej w KKS.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

§ 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod gro?b? kary grzywny okre?lonej kwotowo, je?eli kwota uszczuplonej lub nara?onej na uszczuplenie nale?no?ci publicznoprawnej albo warto?? przedmiotu czynu nie przekracza pi?ciokrotnej wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia w czasie jego pope?nienia. Wykroczeniem skarbowym jest tak?e inny czyn zabroniony, je?eli kodeks tak stanowi.

 

 

Art. 17. § 1. S?d mo?e udzieli? zezwolenia na dobrowolne poddanie si? odpowiedzialno?ci, je?eli wina sprawcy i okoliczno?ci pope?nienia przest?pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budz? w?tpliwo?ci, a jednocze?nie:

 

1) uiszczono w ca?o?ci wymagaln? nale?no?? publicznoprawn?, je?eli w zwi?zku z przest?pstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nast?pi?o uszczuplenie tej nale?no?ci,

2) sprawca ui?ci? kwot? odpowiadaj?c? co najmniej najni?szej karze grzywny gro??cej za dany czyn zabroniony,

3) sprawca wyrazi? zgod? na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowi?zkowy, a w razie niemo?no?ci z?o?enia tych przedmiotów - ui?ci? ich równowarto?? pieni??n?; przepisy art. 16 § 2 zdanie trzecie oraz art. 31 § 3 pkt 2 stosuje si? odpowiednio,

4) uiszczono co najmniej zrycza?towan? równowarto?? kosztów post?powania.

 

§ 2. Niedopuszczalne jest udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie si? odpowiedzialno?ci, je?eli:

 

1) przest?pstwo skarbowe zagro?one jest kar? ograniczenia wolno?ci albo kar? pozbawienia wolno?ci,

2) przest?pstwo skarbowe zagro?one tylko kar? grzywny pope?niono w warunkach okre?lonych w art. 37 § 1 lub art. 38 § 2,

3) zg?oszono interwencj? co do przedmiotu podlegaj?cego przepadkowi, chyba ?e zostanie ona cofni?ta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskar?enia do s?du

 

 

Art. 57. § 1. Podatnik, który uporczywie nie wp?aca w terminie podatku,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. S?d mo?e odst?pi? od wymierzenia kary, je?eli przed wszcz?ciem post?powania w sprawie o wykroczenie skarbowe okre?lone w § 1 wp?acono w ca?o?ci nale?ny podatek na rzecz w?a?ciwego organu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

A jakie wnioski wyci?gasz z tych przepisów? Nie wp?acenie 190 tys podatku nie jest "uporczywym nie wp?acaniem podatku".

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Podpowied?: minimalne wynagrodzenie w 2006 wynosi?o 899,10 z?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

No to nie rozumiem, 10 000 to na bank wi?cej ni? jedna trzecia z 899,10 z? :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Podpowied? ostatnia:

 

Art. 17 par. 2 pkt 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×